การพัฒนารูปแบบการจัดการความเครียด สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง

การจัดการความเครียดสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง

ผู้แต่ง

  • พรสวรรค์ มีชิน กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลฟากท่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

คำสำคัญ:

การพัฒนา, รูปแบบการจัดการความเครียด, ผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง

บทคัดย่อ

ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วซึ่งผู้สูงอายุมักเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองซึ่งทำให้เสียชีวิตและ ทุพพลภาพ หลังออกจากโรงพยาบาลต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องอย่างซับซ้อน ผู้ดูแลอาจเครียดจากการดูแลผู้ป่วย การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการ ความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองในอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 นำเสนอข้อมูลเป็นจำนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบระดับความเครียดก่อนและหลังใช้รูปแบบฯ ด้วยสถิติ paired t ซึ่งขั้นตอนที่ 1 คือการประเมินสถานการณ์, ขั้นตอนที่ 2 คือการประเมินแหล่งประโยชน์ที่สามารถกระทำได้และการจัดการสถานการณ์, ขั้นตอนที่ 3 คือ การทบทวนความรู้และวิธีจัดการความเครียด และขั้นตอนที่ 4 คือการประเมินผลรูปแบบฯ ผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ยของระดับความเครียดของผู้ดูแลฯ หลังใช้รูปแบบฯ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติโดยมีขนาดอิทธิพล ระดับสูง [จาก 8.08 เป็น 5.93 คะแนน (ES = 1.4, p < 0.001)] ผู้ดูแลฯ พึงพอใจต่อการใช้รูปแบบฯ ในภาพรวม ในประเด็นความเหมาะสมต่อการนำไปใช้และสามารถปฏิบัติตามได้ง่ายในระดับมาก ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการสุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงควรนำรูปแบบฯ นี้ไปประยุกต์ใช้ตามบริบทปัญหาของแต่ละพื้นที่ ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

Gray R, Thapsuwan S. Factors affecting on stress of caregivers to older persons. JSSH 2014;20(1):203-28.

Division of Non-Communicable Diseases, Ministry of Public Health. Annual Report 2019. Bangkok,Thailand: Division of Non-Communicable Diseases, Ministry of Public Health; 2016.

Lalun A, Vutiso P. Factors predicting stroke preventive behaviors of hypertensive patients at Na Fai Sub-District Health Promoting Hospital in Chang Wat Chaiyaphum. TJN 2021;70(2):27-36.

Riablershirun S, Kespichayawattan J. The effect of problem solving approach program on stress of family caregivers taking care of elderly stroke survivors. JOPN 2018;10(1):21-29.

Jamja P, Suktrakul S, Rodcumdee B. The effect of stress management program on caregivers’ caring ability of children with attention deficit hyperactivity disorder. RTNNMD Journal 2019;46(1):32-48.

Bureau of Mental Health Promotion and Development. Guidelines for mental health promotion and prevention of mental health problems among the elderly for community hospitals and sub-district health promoting hospitals. Nonthaburi, Thailand: National Buddhism Publishing House; 2017.

Pothiban L, Khampolsiri T, Sasiwongsakul N. Stress and stress-coping behavior in caregivers of older adults having Parkinson’s disease. JTNMC 2019;34(2):62-75.

Worakhunphiset K. The effect of home environment arrangement and progressivemuscle relaxation program on stress in caregivers of elder people with dementia. KJN 2015;22(1):82-97.

Boonvas K. Caregiver stress and needs in caring disabled. SCNJ 2017;4(1):205-16.

Wilainuch P. Turn construction of aphasic patients caused by stroke. JMS 2017;13 (2):161-80.

Naowan W, Eampraserth A. Stress management and related factors of work life quality management. J Manage Sci Rev 2020;22(1):223-32.

Veerasarn K, editor. Clinical Practice Guidelines for Stroke. Bangkok, Thailand:Neurological Institute of Thailand; 2019.

Pathamintorn I, editor. Stress relief guide. Bangkok, Thailand: Department of Mental Health; 2013.

Health Education Division, Department of Health Service Support. Behavior modification for stress management for working adults. Bangkok, Thailand: Health Education Division, Department of Health Service Support; 2015.

Sota C. Concepts theories and application for health behavioral development. Khon Kaen: Faculty of Public Health, Khon Kaen University; 2011.

Social Mental Health Division, Department of Mental Health, Ministry of Public Health. Knowledge of mental health for people. Bangkok, Thailand: Social Mental Health Division, Department of Mental Health, Ministry of Public Health; 2016.

Cumming G. Understanding the new statistics: effect sizes, confidence intervals, and meta-analysis. Oxfordshire, England, UK:Routledge/Taylor & Francis Group; 2012.

Junpen M, Uthis P. The effect of coping skills enhancement program on caring ability of schizophrenic patients’ caregivers in the community. JPNMH 2017;31(3):126-40.

Thaiou K. Stress and stress-coping behavior in caregivers for elderly with psychotic disorder. J Nakornping Hosp 2014;5(2):2-13.

Pearlin LI, Mullan JT, Semple SJ, Skaff MM. Caregiving and the stress process: an overview of concepts and their measures. Gerontologist 1990;30(5):583-94.

Phanthaphak D, Chandarasiri P. Stress level and related factors in parents of autistic children at Outpatient Department, Rajanukul Institute. Chula Med J 2013;57(2):223-38.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-29