ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือไฟฟ้าทางกายภาพบำบัด

การตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือไฟฟ้าทางกายภาพบำบัด

ผู้แต่ง

  • ปริญญา เลิศสินไทย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
  • จิรภัทร คำแหง ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
  • จุฑาวัชร์ นาคปนคำ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
  • ชัยพล เชียงแรง ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
  • โอปอร์ วีรพันธ์ุ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
  • รัมภ์รดา อินทโฉม ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

คำสำคัญ:

ความพร้อมในการใช้งาน, การตัดสินใจ, เครื่องมือไฟฟ้าทางกายภาพบำบัด, กายภาพบำบัด, การใช้งาน

บทคัดย่อ

เครื่องมือไฟฟ้าทางกายภาพบำบัดเป็นส่วนสำคัญของวิชาชีพกายภาพบำบัดและมีเครื่องมือรูปแบบใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การ วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพร้อมและความถี่ในการใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าทางกายภาพบำบัด รวมทั้งปัจจัยภายใน- ภายนอกที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือไฟฟ้าทางกายภาพบำบัดของนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาล สำนักงานเขต พื้นที่สุขภาพที่ 2 ด้วยแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งส่งแบบสุ่มให้นักกายภาพบำบัดที่ยังทำงานในโรงพยาบาล 58 แห่ง โดยได้รับ แบบสอบถามตอบกลับทั้งหมด 151 ฉบับจาก 221 ฉบับ (ร้อยละ 68) นำเสนอข้อมูลเป็นค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่าเครื่องแช่แผ่นเก็บความร้อนและเครื่องเหนือเสียงเพื่อการรักษามีความพร้อมและความถี่ในการใช้งานมากที่สุด ความ รู้เกี่ยวกับโรค ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ และประสบการณ์ทางคลินิกเป็นปัจจัยภายในที่สำคัญในการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ โดยพบความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลางถึงต่ำมากระหว่างปัจจัยภายในด้วยกัน ส่วนปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือคือความพร้อมของเครื่องมือและงานวิจัยที่สนับสนุนการใช้ในการรักษา สรุปได้ว่านักกายภาพบำบัดเขตสุขภาพที่ 2 ตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือโดยพิจารณาจากความรู้เกี่ยวกับโรคและเครื่องมือ ประสบการณ์ทางคลินิก ความพร้อมของเครื่องมือ และหลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัย

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. World Confederation for Physical Therapy Subgroups. International Society for Electrophysical Agents in Physical Therapy (ISEAPT). [n.d.] [cited 2019 Jun 18]. Available from: http://www.wcpt.org/iseapt

2. Belanger AY, editor. Therapeutic electrophysical agents: evidence based behind practice. 2nd ed. New York City, New York State, USA: Lippincott Williams & Wilkins;2010.

3. Notification of the Ministry of Public Health. Electrophysical agents of physical therapy. B.E. 2549 (A.D. 2006). [n.d.] [cited 2019 Feb 25]. Available from: http://pt.or.th/PT Council/law/6/2.pdf

4. Cameron MH. Physical agents in rehabilitation: an evidence-based approach to practice. 5th ed. St. Louis, Missouri State, USA: Elsevier; 2018.

5. Allen RJ. Physical agents used in the management of chronic pain by physical therapists. Phys Med Rehabil Clin N Am 2006;17(2):315-45.

6. Abe Y, Goh AC, Miyoshi K. Availability, usage, and factors affecting usage of electrophysical agents by physical therapists: a regional cross-sectional survey. J Phys Ther Sci 2016;28(11):3088-94.

7. Springer S, Laufer Y, Elboim-Gabyzon M. Clinical decision making for using electrophysical agents by physiotherapists, an Israeli survey. Isr J Health Policy Res 2015;4(14):1-6.

8. Chipchase LS, Williams MT, Robertson VJ. A national study of the availability and use of electrophysical agents by Australian physiotherapists. Physiother Theory Pract 2009;25(4):279-96.

9. Rane S, Yardi S. Use and ownership of electrophysical agents among Indian physiotherapists. Int J Sci Res Educ 2014;2:992-1018.

10. Taylor E, Humphry R. Survey of physical agent modality use. Am J Occup Ther 1991;45(10):924-31.

11. Health Region 2, Ministry of Public Health. General information of Health Region 2 [database on the Internet]. 2014 [cited 2018 Oct 1]. Available from: http://www.rh2.go.th/www/ about.php?MsID=27

12. Kim GJ, Choi J, Lee S, Jeon C, Lee K. The effects of high intensity laser therapy on pain and function in patients with knee osteoarthritis. J Phys Ther Sci 2016;28(11):3197-9.

13. Elshiwi AM, Hamada HA, Mosaad D, Ragab IMA, Koura GM, Alrawaili SM. Effect of pulsed electromagnetic field on non-specific low back pain patients: a randomized controlled trial. Braz J Phys Ther 2019;23(3):244-9.

14. GIS Health Information System (GIS health) [database on the Internet]. 2019 [cited 2019 Mar 10]. Available from: http://gishealth.moph.go.th/healthmap/gmap.php#result

15. Srisatidnarakul B. Development and validation of research instruments: psychometric properties. Bangkok, Thailand:Chulapress; 2012. (in Thai)

16. Pasunon P. Reliability of questionnaire in quantitative research. PRCJ 2014;27(1):144-63. (In Thai)

17. Mukaka MM. Statistics corner: a guide to appropriate use of correlation coefficient in medical research. Malawi Med J 2012;24(3):69-71.

18. Nulty DD. The adequacy of response rates to online and paper surveys: what can be done? Assess Eval High Educ 2008;33(3):301-14.

19. Shah SGS, Farrow A, Esnouf A. Availability and use of electrotherapy devices: a survey. Int J Ther Rehabil 2007;14:206-64.

20. Lindsay DM, Dearness J, McGinley CC. Electrotherapy usage trends in private physiotherapy practice in Alberta. Physiother Can 1995;47(1):30-4.

21. Taechasubamorn P, Nopkesorn T, Pannarunothai S. Prevalence of low back pain among rice farmers in a rural community in Thailand. J Med Assoc Thai 2011;94(5):616-21.

22. Lindsay D, Dearness J, Richardson C, Chapman A, Cuskelly G. A survey of electromodality usage in private physiotherapy practices. Aust J Physiother 1990;36(4):249-56.

23. Dijkers MP, Murphy SL, Krellman J. Evidence-based practice for rehabilitation professionals: concepts and controversies. Arch Phys Med Rehabil 2012;93(8 Suppl):164-76.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-01-25