ผลการรักษาผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างจากภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ระหว่างวิธีดึงหลังร่วมกับประคบร้อนและการบริหารหลังด้วยเทคนิคแมคเคนซี่ กับวิธีดึงหลังร่วมกับประคบร้อน

ผลการรักษาผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างจากภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

ผู้แต่ง

  • นันทวัน ปิ่นมาศ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

คำสำคัญ:

อาการปวดหลังส่วนล่าง, ภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท, การบริหารหลังด้วยเทคนิค แมคเคนซี่, การรักษาทางกายภาพบำบัด

บทคัดย่อ

อาการปวดหลังพบบ่อย การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการรักษาผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างจากภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทระหว่างวิธีดึงหลังร่วมกับประคบร้อนและการบริหารหลังด้วยเทคนิคแมคเคนซี่ (กลุ่มที่ 1) กับวิธีดึงหลังร่วม กับประคบร้อน (กลุ่มที่ 2) ศึกษาในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างฯ ที่มารักษาที่งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยแบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่มด้วยการจับสลาก กลุ่มละ 30 คน เปรียบเทียบข้อมูล ระหว่างผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มด้วยการทดสอบ chi-square, chi-square for linear trend, Mann Whitney U และ Wilcoxon signed rank กำหนดระดับนัยสำคัญ ทางสถิติที่ 0.05 พบว่าเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา อาการแสดง คะแนนความปวด และ คะแนนภาวะทุพพลภาพก่อนรักษาของผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน คะแนนความปวดและคะแนนภาวะทุพพลภาพหลังการ รักษาของแต่ละกลุ่มต่ำกว่าก่อนการรักษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คะแนนความปวดและคะแนนภาวะทุพพลภาพหลังการรักษาใน กลุ่มที่ 1 ต่ำกว่ากลุ่มที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คะแนนความปวดและคะแนนภาวะทุพพลภาพที่ลดลงหลังการรักษาของทั้งสอง กลุ่มก็แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่คะแนนความปวดและคะแนนภาวะทุพพลภาพที่ลดลงหลังการรักษาของกลุ่มที่ 1  ลดลงมากกว่ากลุ่มที่ 2 สรุปได้ว่าวิธีดึงหลังร่วมกับประคบร้อนและการบริหารหลังด้วยเทคนิคแมคเคนซี่ลดอาการปวดหลังส่วนล่างฯ ได้ดีกว่าวิธีดึงหลังร่วมกับประคบร้อน

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Breivik H, Collectt B, Ventafridda V, Cohen R, Gallacher D. Survey of chronic pain in Europe: prevalence, impact to daily life,and treatment. EJP 2006;10(4):287-333.

2. Kent PM, Keating JL. The epidemiology of low back pain in primary care. Chiropr Osteopat 2005;13(13):1-7.

3. Unananan A. Spine matters to know. Bangkok, Thailand: Work of Textbooks, Journals and Publications, Medical Education Technology Institute, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University; 1999.

4. Juul-Kristensen B, Sogaard K, Stroyer J, Jensen C. Computer users' risk factors for developing shoulder, elbow and back symptoms. Scand J Work Environ Health 2004;30(5):390-8.

5. National Statistical Office. Summary of the survey results of the working conditions of the population [online]. 2009 Jan [cited 2009 Mar 29]. Available from: http://service.nso.go. th//nsopublish/servic/Ifs52/reportJan.pdf

6. Janwantanakul P, Pensri P, Jiamjarasrangsi W, Sinsongsook T. Prevalence, contributors and economic loss of work-related muscu loskeletal symptoms among office workers in company in Bangkok Metropolis area. Bangkok, Thailand: Research and Development Division, The Social Security Officer;2005.

7. Dagenais S, Caro J, Haldernan S. A systematic review of low back pain cost of illness studies in the United States and internationally. Spine J 2008;8(1):8-20.

8. Bouton C, Roche G, Roquelaure Y, Legrand E, Penneau-Forntbonne D, Dubus V, et al. Management of low back pain in primary care prior to multidisciplinary functional restoration: a retrospective study of 72 patients. Ann Readapt Med Phys 2008;51(8):650-62.

9. Mokl C, Lee IF. Anxiety depression and pain intensity in patients with low back pain who are admitted to acute care hospitals. J Clin Nurs 2008;17(11):1471-80. .

10. Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor. Lost-work time injuries and illnesses: characteristics and resulting time away from work [Internet]. 2000 Apr 20[cited 2017 Dec 14]. Available from: http://stats.bls.gov/oshhome.htm

11. Krismer M, van Tulder M. Low back pain (non-specific). Best Pract Res Cl Rh 2007;21(1):77-91.

12. Phanthumethakul R, Bunprakob Y. Think that people have a back pain. 2nd ed. Khon Kaen, Thailand: Khon Kaen University;2013. p.2-19.

13. Pensri P, Foster NE, Srisuk S, Baxter GD, McDonugh SM. Physiotherapy management of low back pain in Thailand: a study of practice. Physiother Res Intern 2005;10(4):201-12.

14. Hayden JA, van Tulder MW, Malmivaara AV, Koes BW. Meta-analysis: exercise therapy for nonspecific low back pain. Ann Intern Med 2005;142(9):765-75.

15. Palaviwat K. Electrotherapeutic equipments for physical therapy. Bangkok, Thailand: The Books Publishing; 2000. p.260-343.

16. Hanshirunwadee V. Mechanical diagnosis and treatment of lumbar spine. Proceedings of the Academic Conference, Department of Physical Therapy; 2016 July 6-10; Allied Health Sciences, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand.

17. Bijur PE, Latimer CT, Callagher EJ. Validation of a verbally administered numerical rating scale of acute pain for use in the emergency department. Acad Emerg Med 2003;10(4):390-2.

18. Bendinger T, Plunkett N. Measurement in pain medicine. BJA Educ 2016;16(9):310-5.

19. Roland M, Morris R. A study of the natural history of back pain. Part I: development of a reliable and sensitive measure of disability in low-back-pain. Spine J 1983;8(2):141-4.

20. Jirarattanaphochai K, Jung S, Sumananont C, Saengnipanthkul S. Reliability of the Roland-Morris Disability Questionnaire (Thai version) for the evaluation of low back pain patients. J Med Assoc Thai 2005;88(3):407-11.

21. Ngamjarus C, Chongsuvivatwong V. N4Studies: Sample size and power calculations for IOS [online]. 2014 [cited 2019 June 12]. Available from: URL:https://apps.apple.com/th/app/n4studies/id680516901

22. Juul-Kristensen B, Jensen C. Self-reported workplace related ergonomic conditions as prognostic factors for musculoskeletal symptoms: the "BIT" follow up study on office workers. Occup Environ Med 2005;62(3):188-94.

23. Spyropoulos P, Papathaanasiou G, Georgoudis G, Chronopoulos E, Koutis H, Koumoutsou F. Prevalence of low back pain in Greek public office workers. Pain Physician 2007;10(5):651-9.

24. Munkai P, Jiamjarassarangs W, Pensri P, Janwattanakul P. The prevalence and factors associated with the occurrence of lumbar sciatica in people who work at a university office. Acad J 2010;19:96-105.

25. Wannapira P, Wannapira W. Prevalence and factors associated to low back pain in hospital personnel. Buddhachinaraj Med J 2007;24(2):181-6.

26. Puntumetakul R, Siritaratiwat W, Boonprakob Y, Eungpinichpong W, Puntumetakul M. Prevalence of musculoskeletal disorders in farmers: case study in Sila, Muang Khon Kaen, Khon Kaen Province. J Med Tech Phy Ther 2011;23(3):297-303.

27. Donalson R, Silva G, Murphy K. Centralization phenomenon. Its usefulness in evaluating and treating referred pain. Spine 1990;15(3):211-13.

28. Laslett M, Michaelsen DJ. A survey of patients suffering mechanical low back pain syndrome or sciatica treated with the "McKenzie Method". NZ J Physiother 1991;19:24-32.

29. McKenzie RA. Treat your own back. 7th ed. Wellington, New Zealand: Spinal Publications New Zealand LTD; 1997.

30. Standaert CJ, Weinstein SM, Rumpelts J. Evidence-informed management of chronic low back pain with lumbar stabilization exercises. Spine J 2008;8(1):114-20.

31. Meziat Filho N, Santos S, Rocha RM. Long-term effects of a stabilization exercise therapy for chronic low back pain. Man Ther 2009;14(4):444-7.

32. Longlalerng W. A study comparing the angle of pull back, using electromagnetic, hot pack and exercises to relieve pain and numbness in patients with chronic spinal stenosis. Proceedings of HA Southern Regional Forum, Faculty of Medicine;2016 Nov 30-Dec 2; Prince of Songkla University. Songkla, Thailand: Prince of Songkla University; 2016. p.110-3.

33. Luanjamroen N, Kitisomprayoonkul W, Sukonthamarn K, Chaiwanichsiri D. Effectiveness of lumbar traction in patients with lumbar spondylosis. J Thai Rehabil Med 2010;20(2):41-5.

34. Garcia AN, Costa Lda C, da Silva TM, Gondo FL, Cyrillo FN, Costa RA, et al. Effectiveness of back school versus McKenzie exercises in patients with chronic non-specific low back pain: a randomized controlled trial. Phys Ther 2013;93(6):729-47.

35. Pinmas N. Therapeutic effect between physical therapy alone and physical therapy combined with McKenzie exercise in low back pain patients. Buddhachinaraj Med J 2017;34(3):323-29.

36. Petersen T, Larsen K, Nordsteen J, Olsen S, Fournier G, Jacobsen S. The McKenzie method compared with manipulation when used adjunctive to information and advice in low back pain patients presenting with centralization or eripheralization: a randomized controlled trial. Spine (Phila Pa 1976) 2011;36(24):1999-2010.

37. Puntumetakul R, Areeudomwong P, Emasithi A, Yamauchi J. Effects of 10-week core stabilization exercise training and detraining on pain-related outcomes in patients with clinical lumbar instability. Patient Prefer Adherence 2013;7:1189-99.

38. Costa LOP, Maher CG, Latimer J, Hodger PW, Herbert RD, Refshauge KM, et al. Motor control exercise for chronic low back pain: a randomized placebo-controlled trail. Phys Ther 2009;89(12):1275-86.

39. Chalermsan R, Puntumetakul R, Dornpunha W, Kamolrat T, Chatchawan U, Pitak R, et al. Effects of core stabilization exercise in subacute non-specific low back pain:pilot study. J Nurs Sci Health 2016;39(1):48-60.

40. Koleck M, Mazaux JM, Rascle N, Bruchon-Schweitzer M. Psycho-social factors and coping strategies as predictors of chronic evolution and quality of life in patients with low back pain: a prospective study. Eur J Pain 2006;10(1):1-11.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-01-25