การออกกำลังกายบนพื้นผิวที่ต่างกันต่อความสามารถในการทรงตัวและการเดินของผู้สูงอายุ ที่กระดูกข้อสะโพกหัก

การออกกำลังกายบนพื้นผิวที่ต่างกันของผู้สูงอายุ

ผู้แต่ง

  • อังคณา พรประไพ งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

คำสำคัญ:

การหกล้ม, การทรงตัว, กระดูกข้อสะโพกหัก, การออกกำลังกาย

บทคัดย่อ

ภาวะกระดูกข้อสะโพกหักในผู้สูงอายุส่งผลต่อการยืน การเดิน และการทำกิจวัตรประจำวัน โดยพบอัตราการล้มและหักซ้ำภายใน 4  ปีสูงถึงร้อยละ 75 การออกกำลังกายบนพื้นผิวที่ต่างกันท้าทายความสามารถในการเดินและลดการหกล้มซ้ำ การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการออกกำลังกายบนพื้นผิวที่ต่างกันต่อความสามารถในการทรงตัว การเดิน และการหกล้มซ้ำในผู้ป่วยที่กระดูกข้อสะโพกหักศึกษาในผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 50 ปีที่กระดูกข้อสะโพกหักจากภยันตรายไม่รุนแรงหลังผ่าตัดรักษา 30 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน ให้ออกกำลังกายบนพื้นแข็ง พื้นนุ่ม และพื้นหญ้า 3 วันต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ วัดผลก่อนและหลังฝึกฯ ด้วยการทดสอบ Time up and go (TU & G), Five times sit to stand (FTSST)  และ Sit and reach (SR) เปรียบเทียบข้อมูลทั้งก่อนและหลังฝึกฯ กับระหว่างกลุ่มด้วยการทดสอบ chi-square, Kruskal Wallis,  Wilcoxon signed rank และ McNemar กำหนดระดับนัยสำคัญที่ 0.05 พบว่าร้อยละ 83.3 เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 73.4 ± 10.9  ปี ค่ามัธยฐานของเวลาในการทดสอบ TU & G ก่อน-หลังฝึกฯ ของทั้งสามกลุ่มลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ไม่พบความแตก ต่างระหว่างกลุ่ม ค่ามัธยฐานของเวลาในการทดสอบ FTSST และ SR ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในกลุ่มออกกำลังกายบนพื้น นุ่มและพื้นหญ้า พบผู้ป่วยหกล้มซ้ำ 4 คน (ร้อยละ 13.3) นั่นคือการออกกำลังกายบนพื้นผิวที่ต่างกันช่วยส่งเสริมความสามารถและความปลอดภัยในการทรงตัวและการเดินของผู้สูงอายุที่กระดูกข้อสะโพกหักได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Johnell O, Kanis JA. An estimate of the worldwide prevalence and disability associated with osteoporotic fractures. Osteoporos Int 2006;17(12):1726-33.

2. Kitporca C. Hip fractures study in old aged patients of Samutsakhon Hospital since October 2006 to September 2008. J Prapokklao Hosp Clin Med Educ Center 2011;28(3):174-86.

3. Gschwind YJ, Kressig RW, Lacroix A, Muehlbauer T, Pfenninger B, Granacher U. A best practice fall prevention exercise program to improve balance, strength/power, and psychosocial health in older adults: Study protocol for a randomized controlled trial. BMC Geriatr 2013;13(2):250-63.

4. Voukelatos A, Cumming RG, Lord SR, Rissel C. A randomized, controlled trial of Tai Chi for the prevention of falls: The Central Sydney Tai Chi Trial. J Am Geriatr Soc 2007;55(8):1185-91.

5. Maneesub Y, Sereekittikul J, Nerunchorn N, Krajaengjang T. Model of fall prevention in the elderly by nine-square exercise. J Prapokklao Hosp Clin Med Educ Center 2019;36(3):236-44.

6. Campbell AJ, Robertson MC. Otago exercise program to prevent falls in older adult: A home based individually tailored strength and balance retraining program. Wellington (New Zealand): ACC Thinksafe;2003.

7. Thomas S, Mackintosh S, Halbert J. Does the 'Otago exercise program' reduce mortality and falls in older adults?: A systematic review and meta-analysis. Age Ageing 2010;39(6):681-7.

8. Dadgari A, Aizan Hamid T, Hakim MN, Chaman R, Mousavi SA, Poh Hin L, et al. Randomized control trials on Otago Exercise Program (OEP) to reduce falls among elderly community dwellers in Shahroud, Iran. Iran Red Crescent Med J 2016;18(5):e26340. doi:10.5812/ircmj.26340

9. Promkeaw D, Mato Thaweewannaki T, Arrayawichanon P, Saensook W, Amatachaya S. Walking on different surfaces challenged ability of community-dwelling elderly. J Med Tech Phy Ther 2018;30(1):39-46.

10. Promkeaw D, Yam-ubon A, Saensook W, Amatachaya P, Thaweewannakij T, Amatachaya S. Gait characteristics of healthy individuals while walking on hard and soft surfaces with different levels of thickness. J Med Tech Phy Ther 2018;39(2):77-84.

11. Hirase T, Inokuchi S, Matsusaka N, Okita M. Effects of a balance training program using a foam rubber pad in community-based older adults: A randomized controlled trial. J Geriatr Phys Ther 2015;38(2):62-70.

12. Khuha O, Wachawarot J, Boonmiphipit B, Thammanawat N. The comparison of relation of mini-mental state examination Thai version (MMSE-Thai) 2002 and Thai mini-mental state examination (TMSE) in dementia. Nonthaburi (Thailand): Institute of Geriatric Medicine; 2008.

13. Podsiadlo D, Richardson S. The timed "Up & Go": A test of basic functional mobility for frail elderly persons. J Am Geriatr Soc 1991;39(2):142-8.

14. Bohannon RW. Sit-to-stand test for measuring performance of lower extremity muscles. Percept Motor Skill 1995;80(1):163-6.

15. Baltaci G, Un N, Tunay V, Besler A, Gerçeker S. Comparison of three different sit and reach tests for measurement of hamstring flexibility in female university students. Brit J Sport Med 2003;37(1):59-61.

16. Thiamwong L. Psychometric testing of the Falls Efficacy Scale-International (FES-I) in Thai older adults. Songklanagarind Med J 2011;29(6):277-87.

17. Center for Metabolic Bone Diseases. FRAX-เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการเกิดกระดูกหัก [Internet]. United Kingdom: University of Sheffield; 2010 [cited 2011 June 1].Available from: https://www.sheffield.ac.uk/FRAX/tool.aspx?lang=th

18. Lejeune TM, Willems PA, Heglund NC. Mechanics and energetics of human locomotion on sand. J Exp Biol 1998;201(Pt 13):2071-80.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-10-15