การพัฒนาแนวปฏิบัติการประเมินสัญญาณเตือนเริ่มแรกของภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงในผู้ป่วย หลังผ่าตัดเนื้องอกสมอง

ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเนื้องอกสมอง

ผู้แต่ง

  • ขวัญเรือน สิงห์กวาง ห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

คำสำคัญ:

สัญญาณเตือนเริ่มแรก, ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง, ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเนื้องอกสมอง

บทคัดย่อ

ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงพบบ่อยในผู้ป่วยที่สมองมีพยาธิสภาพและเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ การ วิจัยและพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการประเมินสัญญาณเตือนเริ่มแรกของภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงในผู้ ป่วยหลังผ่าตัดเนื้องอกสมองและประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติฯ นั้น ศึกษาในพยาบาลวิชาชีพ 18 คน และผู้ป่วยหลังผ่าตัดเนื้องอก สมอง 52 คนระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย 1) แนวปฏิบัติการ ประเมินสัญญาณเตือนฯ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คนได้ตรวจสอบและมีค่าความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.95 2) เครื่องมือเก็บข้อมูล ได้แก่  แบบสอบถามความคิดเห็นแบบประเมินความรู้ แบบประเมินความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพ และแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล/ด้านคลินิกของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเนื้องอกสมองฯ ข้อมูลคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลปริมาณนำเสนอเป็นค่าความถี่ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบคะแนนความรู้เฉลี่ยของพยาบาลวิชาชีพก่อนและหลังใช้แนวปฏิบัติฯ ด้วยการทดสอบ paired t กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 แนวปฏิบัติที่พัฒนาขึ้น  ประกอบด้วยการประเมินทางการพยาบาล การวินิจฉัยทางการพยาบาล การรายงานแพทย์ และการปฏิบัติการพยาบาลซึ่งผลการใช้แนวปฏิบัติฯ พบว่าพยาบาลวิชาชีพมีคะแนนความรู้เฉลี่ยแต่ละด้านหลังใช้แนวปฏิบัติฯ มากกว่าก่อนใช้แนวปฏิบัติฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและพึงพอใจต่อแนวปฏิบัติฯ ในระดับมาก นั่นคือ แนวปฏิบัติฯ ที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถประเมินสัญญาณเตือนเริ่มแรกของภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงได้ ทำให้ผู้ ป่วยได้การดูแลรักษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายถึงชีวิต

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Ostrom QT, Cioffi G, Gittleman H, Patil N, Waite K, Kruchko C, et al. CBTRUS statistical report: Primary brain and other central nervous system tumors diagnosed in the United States in 2012-2016. J Neuro Oncol 2019;21(Suppl 5):1-100.

2. Cahill E, Armstrong S. Caring for an adult with a malignant primary brain tumor. Nursing 2011;41(6):28-34.

3. Parvataneni R, Polley M, Freeman T, Lamborn K, Prados M, Butowski N. Identifying the needs of brain tumor patients and caregivers. J Neuro Oncol 2011;104(3):737-44.

4. Shafi S, Dias-Awastia R, Madden C, Gentilello L. Intracranial pressure monitoring in brain-injury patient are associated with worsening of survival. J Trauma Inj Infect Crit Care 2008;64(2):335-450.

5. Jiamsakul S, Prachusilpa G. A study of nursing outcomes quality indicators for patients with neurosurgery. JRTAN 2017;18(Suppl Jan-April):147-54.

6. Sadoughi A, Rybinnik I, Cohen R. Measurement and management of increased intracranial pressure. BMJ Open 2013;6(Suppl 1):56-65.

7. Prachuablarp C. Increased intracranial pressure in patients with brain pathology:A dimension of evidence-based nursingpractice. JTNMC 2018;33(2):15-28.

8. Wang YA, Fang C, Chen CS, Tsai HS. Periassest modified early warning score (MEWS) predicts the outcome of in-hospital cardiac arrest. J Formos Med Assoc 2016;115(2):76-82.

9. Nakchuay P, Inprasong L, Tuntrakul W, Thongbai P, Chantanu P. MEWS: Adult prearrest sign and nurse role. Siriraj Med Bull 2017;10(3):186-90.

10. Nishima I, Oyadomari S, Maeomari S, Toma R, Igei C, Kobala S, et al. Use of modified early warning score system to reduce the rate of in-hospital cardiac arrest. J Intens Care 2016;12(4):1-6.

11. Namkoa T, Chitsung-noen S, Boonkong N. Development of clinical nursing practice guideline of warning sign assessment for traumatic patients at Traumatic Department, Maharat Nakorn Ratchasima Hospital. J Nurs Assoc Thai, North-Eastern Div 2013;31(3):163-9.

12. Chuaychang S. Effects of using the assessment of the modified early warning signs (MEWS) in the assessment and monitoring change symptom of patients in cardiac catheterization lab, Trang Hospital. Thai J CVT Nurs 2018;29(1):72-83.

13. Phunawakul S, Reungsri N, Montarak O, Kongros J. The development of clinical nursing practice guideline for patients with surgery from traumatic brain injury in Phichit Hospital. J DMS 2017;42(6):102-8.

14. Taweewan S. Effects of using nursing practice guidelines based on "Modified Early Warning Scores" for patients with sepsis in the Medicine Women Department at Buengkan Hospital. Udonthani Hosp Med J 2018;26(3):153-63.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-10-20