ผลการปฏิรูปการดูผู้ป่วยข้างเตียงต่ออุบัติการณ์การถอดท่อช่วยหายใจโดยไม่ได้วางแผน

ผลการปฏิรูปการดูแลผู้ป่วยข้างเตียงต่อการถอดท่อช่วยหายใจโดยไม่ได้วางแผน

ผู้แต่ง

  • อำไพ ใจดี หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  • ปัญญา เถื่อนด้วง หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  • นาตยา คำสว่าง หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  • กาญจนา อรรถาชิต

คำสำคัญ:

การปฏิรูปการดูแลผู้ป่วยข้างเตียง, การพยาบาลผู้ป่วย, การถอดท่อช่วยหายใจโดยไม่ได้วางแผน

บทคัดย่อ

การปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลงการดูแลผู้ป่วยที่ข้างเตียงมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น การ วิจัยแบบกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบอุบัติการณ์การถอดท่อช่วยหายใจโดยไม่ได้วางแผนก่อนและหลังการใช้ แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยแบบ TCAB ในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ศึกษาในกลุ่มควบคุม  คือ กลุ่มที่ได้รับการดูแลตามมาตรฐานเดิมระหว่างเดือน เมษายน-กันยายน พ.ศ. 2560 จำนวน 150 รายและกลุ่มทดลอง คือ กลุ่มที่ ใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยแบบ TCAB ระหว่างเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม พ.ศ. 2561 จำนวน 150 ราย เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย  ได้แก่ (1) แนวปฏิบัติ การพยาบาลผู้ป่วยแบบ TCAB ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ การพยาบาลผู้ป่วยแบบ TCAB, การดูแลผู้ป่วยที่ใส่ ท่อช่วยหายใจ, การจัดการอาการเจ็บปวดไม่สุขสบายและการให้ยากล่อมประสาท และการผูกยึดผู้ป่วย (2) แบบบันทึกข้อมูล แบ่ง เป็น 3 ส่วน ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล, แบบประเมินผู้ป่วยตามแนวปฏิบัติฯ  TCAB, แบบบันทึกอุบัติการณ์การถอดท่อช่วย หายใจโดยไม่ได้วางแผน นำเสนอข้อมูลเป็นค่าความถี่ ค่าร้อยละ และ ค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม ควบคุมด้วยการทดสอบ chi-square กำหนดระดับนัยสำคัญ ทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษาพบว่าการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ ป่วยแบบ TCAB ลดอุบัติการณ์การถอด ท่อช่วยหายใจโดยไม่ได้วางแผนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สรุปได้ว่าควรนำแนวปฏิบัติฯ แบบ TCAB นี้ไปพัฒนากระบวนการพยาบาลผู้ป่วยด้านอื่น ๆ ให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วยต่อไป 

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Chuang ML, Lee CY, Chen YF, Huang SF, Lin IF. Revisiting unplanned endotracheal extubation and disease severity in intensive care units. PLoS One 2015;10:e0139864.

2. Lee JH, Lee HC, Jeon YT, Hwang JW, Lee H, Oh HW, et al. Clinical outcomes after unplanned extubation in a surgical intensive care population. World J Surg 2014;38(1):203-10.

3. Piriyapatsom A, Chittawatanarat K, Kongsayreepong S, Chaiwat O. Incidence and risk factors of unplanned extubation in critically ill surgical patients: The Multicenter Thai University-based Surgical Intensive Care Units Study (THAI-SICU Study). J Med Assoc 2016;99(Suppl 6):153-62.

4. Norakhun S, NamjuntraR, BinhosenV. The effect of nursing care protocol on the incidence rates of unplanned extubation in patients with endotracheal intubation. Thai J Cardiothoracic Nurs 2016;27(1): 72-84.

5. Song YG, Yun EK. Model for unplanned self extubation of ICU patients using system dynamics approach. J Korean Acad Nurs 2015;45(2):280-92.

6. Cho HI, Lee YW, Kim HS, Sim BY. Comparison of related characteristics between unplanned and planned extubation of patients in medical intensive unit. Korean J Adult Nurs 2012;24(5):509-19.

7. Choi YS, Chae YR. Effects of rotated endotracheal tube fixation method on unplanned extubation, oral mucosa and facial skin integrity in ICU patients. J Korean Acad Nurs 2012;42(1):116-24.doi: 10.4040/jkan.2012.42.1.116

8. Kedsumpun Y. Transforming care at bedside. Bangkok: Faculty of Medicine, Siriraj Hospital [Internet]. 2013 [cited 2018 March 4]. Available from: https://www.si.mahidol. ac.th/Th/division/nursing/NDivision/N_qd/admin/news_files/54_72_1.pdf

9. Thailand Nursing and Midwifery Council. Nursing and Midwifery Standard [Internet]. 2001 [cited 2016 June 25]. Available from: http://law.longdo.com/law/535/sub40058

10. Medical Intensive Care Unit 1, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital. Annual Report 2017. Phitsanulok: Medical Intensive Care Unit 1, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital; 2018.

11. Srisatidnarakul B. The methodology in nursing research. 5th ed. Bangkok: U&I Intermedia Company; 2010.

12. Knaus WA, Draper EA, Wagner DP, Zimmerman JE. APACHE II: A severity of disease classification system. Crit Care Med 1985;13(10):818-29.

13. Ely EW. ICU delirium and cognitive impairment study group [serial on the Internet]. 2010 [cited 2014 June 25]; Available from:http://www.mc.vanderbilt.edu/icudelirium/docs/CAM_ICU_training.pdf

14. Potaya S. The Glasgow Coma Scale. J Royal Thai Army 2018;19(1):30-38.

15. Wachirasawat N, Ratchakuls. Effect of transforming care at bedside program on job satisfaction of staff nurse and nursing error rate at critical care unit of Samitivaj Sukhumvit Hospital. J Royal Thai Army 2010;11(1):30-6.

16. Dearmon V, Roussel L, Buckner E, Mulekar M, Pomrenke B, Brown A, et al. Transforming Care at the Bedside (TCAB): Enhancing direct care and value-added care. Nurs Manag [serial on the Internet]. 2013 [cited 2017 June 25];21(4):668-78. Available from: CINAHL Plus with Full Text

17. Vasilevskis EE. Delirium and sedation recognition using validated instrument: Reliability of bedside intensive care unit nursing assessment from 2007-2010. JAGS 2011;59(s2):249-55.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-10-05