บทบาทของพยาบาลจิตเวชในการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทในชุมชน

ผู้แต่ง

  • ศิริญพร บุสหงษ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 34000
  • โปรยทิพย์ สันตะพันธ์ุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 34000
  • ทัตภณ พละไชย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 34000

คำสำคัญ:

สุขภาพจิต, ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท, บทบาทพยาบาล

บทคัดย่อ

โรคจิตเภทเป็นโรคที่มีความผิดปกติทางจิตอย่างเรื้อรัง มีอัตราการป่วยของผู้ป่วยโรคนี้เพิ่มมากขึ้นทุกปี นโยบายของกรมสุขภาพจิตให้ผู้ป่วยโรคจิตเภทกลับสู่ชุมชนภายใต้การดูแลจากครอบครัวและชุมชนโดยเร็วที่สุด มุ่งเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย แต่พบว่า การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภททำให้ผู้ดูแล รู้สึกท้อแท้ กังวล และเครียดกับสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ ดังนั้นการส่งเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะหากผู้ดูแลมีสุขภาพจิตดีย่อมส่งผลให้การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทมีคุณภาพดีตามมา บทความ นี้นำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตของผู้ดูแล และบทบาทของพยาบาลจิตเวชในการส่งเสริมสุขภาพจิตของ ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทเพื่อพัฒนาและยกระดับจิตใจให้เข้มแข็ง พร้อมเผชิญสถานการณ์ที่เข้ามากระทบกระเทือน จิตใจ สามารถจัดการความเครียด ตลอดจนปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Department of Mental Health. Report Department of Mental Health (internet). (cited 2018 December 20). Available from:https://www.dmh.go.th/report/datacenter/map/reds.asp

2. Puengkatesoontorn N, Lueboonthavatchai O. The effect of family interventions program on burden among family caregivers of schizophrenic patients in community. J Psychiatr Nurs Ment Health 2011;25(2):51-63.

3. Toonsiri C, Sunsern R, Lawang W. Development of the Burden Interview for Caregivers of Patients with Chronic Illness. J Nurs Educ 2011;4(1):62-75.

4. Sharon E, Kalma Y, Sharp A, Raveh-Sadka T, Levo M, Zeevi D, et al. Inferring gene regulatory logic from high-throughput measurements of thousands of systematically designed promoters. Nat Biotechnol 2012;30(6):521-30.

5. Namlao W, Nabkasorn C, Vatanasin D. Factors Affecting Burden among Caregivers of Patients with Schizophrenia in Sakaeo Rajanagarindra Psychiatric Hospital. J Phrapokklao Nurs Coll 2018;29(2):23-35.

6. World Health Organization. Mental health:new understanding, new hope. (internet). (cited 2018 Dec 22). Available from: URL:https://www.who.int/whr/2001/en/whr01_en.pdf?ua=1

7. Townsend JP. Sleuthing the difference a nucleotide can make. Mol Ecol 2008;17(12):2793-5.

8. Tan SC, Yeoh AL, Choo IB, Huang AP, Ong SH, Ismail H, et al. Burden and coping strategies experienced by caregivers of persons with schizophrenia in the community. J Clin Nurs 2012;21(17-18): 2410-8.

9. Lohacheewa S. Stress and effect of stress on family members with a relative with first-episode schizophrenia: the nursing role. Thai Red Cross Nurs J 2018;11(1):60-7.

10. Kolyanee A, Dangdomyouth P, Aumtanee A. Selected factors relating to quality of life among caregivers caring for patients with schizophrenia at mome. J Police Nurs 2015;7(1):104-16.

11. Buranakunkitkan S, Chaisena Dallas J, Hengudomsub P, Pratoomsri W. Relationships between protective factors and resilience among schizophrenia caregivers. Nurs J Ministry Public Health 2018;28(1):24-35.

12. Chimsuk N, Dangdomyouth P. Selected factors related to psychological distress of family caregivers of schizophrenic patients. J Psychiatr Nurs Ment Health 2014;28(3):49-62.

13. Mak WW, Cheung RY. Self-stigma among concealable minorities in Hong Kong: conceptualization and unified measurement. Am J Orthopsychiatry 2010;80(2):267-81.

14. Hasson-Ohayon I, Levy I, Kravetz S, Vollanski-Narkis A, Roe D. Insight into mental illness, self-stigma, and the family burden of parents of persons with a severe mental illness. Compr Psychiatry 2011;52(1):75-80.

15. Beck JS. Cognitive behavior therapy:basics and beyond. 2nd ed. New York:Guilford Press;2011.

16. Kasemsuk P, Uthis P, Dangdomyut P. Effects of soupport group therapy on the burden and depression of caregivers of patients with schizophrenia. Thai Red Cross Nurs J 2008;1(3):75-93.

17. Chang KH, Horrocks S. Lived experiences of family caregivers of mentally ill relatives. J Adv Nurs 2006;53(4):435-43.

18. Pai S, Kapur RL. The burden on the family of a psychiatric patient:development of an interview schedule. Br J Psychiatry 1981;138:332-5.

19. Luangmongkhonchai N, Lueboonthavatchai O. The Effect of perceived self-efficacy promoting group on medication adherenceand follow-up intention of schizophrenic patients. J Psychiatr Nurs Ment Health 2011;25(3):49-62.

20. Loatrakoon M. Medical Behavioral Science Textbook. Bankok:Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University; 2012.

21. Wongpanarak N, Chaleoykitti S. The Role of the Nurse in Addiction Counseling. Nursing Role. J Royal Thai Army Nurs 2018;19(1):16-23.

22. Lazarus RS, Folkman S. Stress, appraisal, and coping. New York:Springer;1984.

23. Carver CS, Scheier MF. Dispositional optimism. Trends Cogn Sci 2014;18(6):293-9.

24. Wattanasiri O, Sripusito S. The development of process of continuity care in schizophrenia patient by interdisciplinary team and care giver network of Kamphaeng Phet Hospital. J Nurs Div 2013;40(1):66-83.

25. Akathimkul S, Lueboonthavatchai O. The effect of family counseling program on burden of schizophrenic patients' caregivers. J Psychiatr Nurs Ment Health 2015;29(2):64-76.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-08-31