ความว้าเหว่ในผู้สูงอายุ:บทบาทพยาบาล

ผู้แต่ง

  • จารุวรรณ ก้านศรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
  • อุทัยวรรณ แก้วพิจิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพึ่ง 2 อ.บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
  • ชุติมา มาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
  • ณัฐธัญญา ประสิทธิ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเขตดุสิต, กรุงเทพมหานคร 10300

คำสำคัญ:

ความว้าเหว่, ผู้สูงอายุ, บทบาทพยาบาล

บทคัดย่อ

ความว้าเหว่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ที่ส่งผลกระทบกับภาวะ สุขภาพของผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดความรู้สึกว้าเหว่หลายประการ เช่น เพศ อายุ สถานภาพ การอยู่คนเดียว การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย การเปลี่ยนแปลงบทบาททางสังคมที่ลดลง ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง แนวทางการช่วยเหลือต้องครอบคลุมการลดปัจจัยและสาเหตุที่ทำให้เกิดความว้าเหว่ ในผู้สูงอายุด้วยกระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม บทความวิชาการนี้นำเสนอเกี่ยวกับประเภทของความว้าเหว่ สาเหตุความว้าเหว่ในผู้สูงอายุ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความว้าเหว่ของผู้สูงอายุ ผลกระทบของความว้าเหว่ต่อสุขภาพ ของผู้สูงอายุ การประเมินความว้าเหว่ในผู้สูงอายุ แนวทางการจัดการความว้าเหว่ในผู้สูงอายุและบทบาทพยาบาล ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีความว้าเหว่เพื่อประกอบเป็นแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุที่มีความว้าเหว่ให้สามารถดำรงชีวิต อย่างมีคุณภาพที่ดีและมีความผาสุก

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

จารุวรรณ ก้านศรี, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000References

1. Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. Situation of the Thai elderly 2016. Bangkok: AmarinPrinting and Publishing;2017.

2. Choorat W, Sawangdee Y, Arunraksombat S. Factors influencing the risk of having mental health problems of the elderly. Thai Popul J 2012;3(2):87-109.

3. Aartsen M, Jylha M. Onset of loneliness in older adults: Results of a 28 year prospective study. Eur J Ageing 2011;8(1):31-8.

4. Peplau A, Perlman D. Loneliness: A sourcebook of current theory research and therapy. New York: Wiley Interscience;1982.

5. Weiss RS. The provision of social relationships. In: Rubin Z, Editor.Doing unto others. Edgewood Cliffs: Prentice-Hall;1974.

6. Francis GM. Loneliness: A study of hospitalized adults (Doctoral dissertation). University of Pennsylvania, Philadelphia;1981.

7. Gierveld JJ, Tilburg TV, Dykstra PA. Loneliness and social isolation. In: Vangelisti A, Perlman D, editor.The Cambridge handbook of personal relationships. New York, NY: Cambridge University Press;2006.

8. Phimphanchaiyaboon L. Factors influencing Loneliness of the elderly in social welfare development center for older persons (Thesis). Burapha University, Gerontological Nursing;2015.

9. Holt-Lunstad J, Smith TB, Layton JB. Social relationships and mortality risk: A meta-analytic review. PLoS Med 2010;7(7):e1000316.

10. Theyanarong S.Factors influencing loneliness among the elderly with chronic illness at out patient department of a hospital(Thesis). Burapha University, Gerontological Nursing;2015.

11. Steptoe A,Shankar A, Demakakos P, Wardle J. Social isolation, loneliness, and allcause mortality in older men and women. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (2013);110(15):5797-801.

12. Theeke LA. Predictors of loneliness in U.S. adults over age sixty-five. Arch Psychiatr Nurs 2009;23(5):387-96.

13. Smith JM. Toward a better understanding of loneliness in community-dwelling older adults. Psychol 2012;146(3):293-311.

14. Newall NEG, Chipperfield JG, Bailis DS. Predicting stability and change in loneliness in later life. JSPR 2013;31(3):335-51.

15. Hacihasanoglu R, Yildirim A, Karakurt P. Loneliness in elderly individuals, level of dependence in activities of daily living (ADL) and influential factors. Arch Gerontol Geriat 2012;54(1):61-6.

16. Russell D. UCLA loneliness scale (version 3): Reliability, validity, & factor structure. JPers Assess 1996;66(2):20-40.

17. LaorinthongA, Kespichayawattana J. The effect of Nursing Intervention Integrated Therapeutic Recreation Program on Loneliness among community dwelling older persons. Rama Nurs J 2015; 12(2):214-28.

18. Wonggirawattanagul S. The development of a clinical nursing practice guideline for the reducing loneliness among elderly in the community. Bangkok Faculty of Mental Health and Psychiatric Nursing, Mahidol University; 2015.

19. Stevens NL, Martina CM, Westerhof GJ. Meeting the need to belong predicting effects of a friendship enrichment program for older women. Gerontologist 2006;46(4):495-502.

20. Sansamak R, Sasat S. The effect of Public Mind Social Support Program on loneliness in older persons resided in public welfare home for the aged. Royal Thai Army Nurs 2017;18(Suppl):251-60.

21. Carpenito-Moyet LJ. Nursing diagnosis:Application to clinical practice (14th ed.). Philadelphia, PA:Lippincott Williams and Wilkins; 2013.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-08-31