ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของขมิ้นชันในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ที่ไม่ตอบสนองหรือตอบสนองไม่ดี หรือทนยาปรับเปลี่ยนการดำเนินโรครูมาตอยด์ไม่ได้

ผู้แต่ง

  • อังคณา นรเศรษฐ์ธาดา กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก

คำสำคัญ:

ขมิ้นชัน, โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์, ผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่ไม่ตอบสนองหรือตอบสนองไม่ดี ต่อยาปรับเปลี่ยนการดำเนินโรค, ผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ทนยาปรับเปลี่ยนการดำเนินโรครูมาตอยด์ไม่ได้

บทคัดย่อ

ขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบแต่ยังไม่มีการนำมาใช้รักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ซึ่งเป็น โรคที่ทำให้เกิดข้ออักเสบและมีการทำลายข้อรุนแรงและเรื้อรัง ยาหลักที่ใช้ในการรักษาประกอบด้วยยาต้านอักเสบ ชนิดไม่ใช่เสตียรอยด์ร่วมกับยาปรับเปลี่ยนการดำเนินโรค แม้ได้รับยาเหล่านี้ในขนาดสูงแล้วยังมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่ง ที่ไม่สามารถควบคุมการอักเสบของโรคได้หรือทนผลข้างเคียงจากยากลุ่มนี้ไม่ได้ จึงได้ทำการศึกษาแบบสุ่มและ มีกลุ่มควบคุมเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของขมิ้นชันในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ในผู้ป่วย เหล่านี้ในโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ผู้ป่วย 50 รายจะถูกสุ่ม กลุ่มแรกจะได้รับขมิ้นชัน (2กรัม/วัน) กลุ่มที่ สองได้รับยาหลอกนาน 8 สัปดาห์ การวัดผลลัพธ์หลักโดยวัดการลดลงของค่าความรุนแรงของโรค (DAS28) ผลลัพธ์ รองเป็นการวัดสัดส่วนของผู้ป่วยที่มีการตอบสนองร้อยละ 20, 50 และ 70ตามเกณฑ์ของ American College of Rheumatology response (ACR) criteria พบว่ากลุ่มที่ได้รับขมิ้นชันค่า DAS28 ลดลง และมีสัดส่วนของผู้ป่วยที่มี การตอบสนองร้อยละ 20, 50 และ 70 ตามเกณฑ์ของ ACR สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยไม่พบผลข้างเคียงใดๆ การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของขมิ้นชันในการรักษา ผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่ไม่ตอบสนองหรือตอบสนองไม่ดี หรือทนยาปรับเปลี่ยนการดำเนินโรครูมาตอยด์ ไม่ได้ อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาในผู้ป่วยจำนวนมากและระยะเวลาการศึกษาควรนานกว่านี้

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

อังคณา นรเศรษฐ์ธาดา, กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกReferences

1. Chaiamnuay P, Darmawan J, Muirden KA, Assawatanabodee P, et al. Epidemiology of rheumatic disease in rural Thailand; a WHO-ILAR COPCORD Study. Community Oriented Programme for the Control of Rheumatic Disease. J Rheumatol 1998;25:1382-7.

2. Lacaille D, Hogg RS, The effect of arthritis on working life expectancy. J Rheumatol 2001;28:2315-9.

3. Wolfe F, Mitchell DM, Sibley JT, Fries JF, Bloch DA, Williams CA et al. The mortality of rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1994;37:481-94.

4. Rasker JJ, Cosh JA. Course and prognosis of early rheumatoid arthritis. Scand J RheumatolSuppl1989;79:45-56.

5. Scott DL, Symmons DP, Coulton BL, Popert AJ. Long term outcome of treating rheumatoid arthritis after 20 years. Lancet 1987;1:1108-11.

6. Aggarwal BB, Sandaram C, Malani N, Ichikawa H. Curcumin: the Indian solid gold.Adv Exp Med Biol 2007;595:1-75.

7. Goel A, Aggawal BB. Curcumin the golden spice from Indian saffron, is achemosensitizer and radiosensitizer for tumors and chemoprotector and radioprotector for normal organs. Nutr Cancer 2010;62:919-30.

8. Goel A, Boland CR, Chauhan DP.Specific inhibition of cyclooxygenase-2 (COX-2) expression by dietary curcumin in HT-29 human colon cancer cells. Cancer Lett 2001;172:111-8.

9. Goel A, Jhurani S, Aggarwal BB. Multitargeted therapy by curcumin: how spicy is it? MolNutr Food Res 2008;52(9):1010-30.

10. Goel A, Kunnumakkara AB, Aggarwal BB. Curcuminas'Cure-cumin':from kitchen to clinic. BiochemPharmacol 2008b;75:787-809.

11. Bright JJ. Curcumin and autoimmune disease. AdvExp Med Biol2007;595:425-51.

12. Kamarudin TA, Othman F, MohdRamli ES, Md Isa N, Das S. Protective effect of curcumin on experimentally induced arthritic rats: detailed histopathological study of the joints and white blood cell count. EXCLI J 2012;11:226-36.

13. Hewlings SJ, Kalman DS. Curcumin: A review of its 'effects on Human Health. Foods2017;6(10):92.

14. Chandran B, Goel A. A randomized, pilot study to assess the efficacy and safety of curcumin in patients with active rheumatoid arthritis. Phytother Res 2012;26(11):1719-25.

15. Shoba G, Joy D, Joseph T, Majeed M, Rajendran R, Srinivas R. Influence of piperine on the pharmacokinetics of curcumin in animals and human volunteers. Planta Med1988; 64(4):353-6.

16. Shen L, Liu C-C, An C-Y, Ji H-F. How dose curcumin work with poor bioavailability? Clue from experimental and theoretical studies.Sci Rep2016;6:20872-10.

17. DailyJW, YangM, Park S. Efficacy of Turmeric extracts and curcumin for alleviating the symptoms of joint arthritis: A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials.J Med Food 2016;19(8):717-29.

18. Kuptniratsaikul V, Thanakhumtorn S, Chinswangwatanakul P, Wattanamongkonsil L, Thamlikitkul V. Efficacy and safety of Curcuma domestica extracts in patients with knee osteoarthritis. J Altern Complement Med 2009;15(8):891-7.

19. Arnett FC, Edworthy SM, Bloch DA, McShane DJ, Fries JF, Cooper NS, et al. The American Rheumatism Association 1987 revised criteria for the classification of rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1988;31(3):315-24.

20. Aletaha D, Neogi T, Silman AJ, Funovits J, Felson DT, Bingham CO 3rd, et al. 2010 rheumatoid arthritis classification criteria: an American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative. Ann Rheum Dis 2010;69(9):1580-8.

21. Van Gastel AM, Anderson JJ, van Riel PLCM, Boers M, Haagsma CJ, Rich B, et al. ACR and EULAR Improvement Criteria HaveComparable Validity in Rheumatoid Arthritis Trials. J Rheumatol1999;26:705-11.

22. Ngamjarus C, Chongsuvivatwong V.McNeil E. n4 Studies: Sample Size Calculation for an Epide-miological Study on a Smart Device. Siriraj Med J 2016;68:160-70.

23. Luqmani R. Getting Established on DMARD Therapy.National Rheumatoid Arthritis Society [serial on the internet].2006[cited 2019Sep19]. Available from URL:https://www.nras.org.uk/getting-established-ondmard-therapy

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-08-31