ผลลัพธ์ทางคลินิกของการใช้ยา Tranexamic acid แช่แผลผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

ผู้แต่ง

  • ศักรินทร์ ธนเกียรติสกุล กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 65000

คำสำคัญ:

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม, การสูญเสียเลือด, ทรานเอกซามิก แอซิด

บทคัดย่อ

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมมีปัญหาที่สำคัญคือการเสียเลือดหลังการผ่าตัด การศึกษาแบบย้อนหลังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจผลลัพธ์ทางคลินิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียเลือดหลังผ่าตัด เปลี่ยนข้อเข่าเทียม ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 จำนวน 50 คน โดยผู้ป่วยที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ได้รับการแช่เข่าด้วยน้ำเกลือ 50 มิลลิลิตรที่ผสม tranexamic acid 250 มิลลิกรัม เป็นเวลานาน 10 นาที บันทึกปริมาณเลือดในสายระบายหลังจากการผ่าตัดจนกระทั่ง เอาสายออก จำนวนคนที่ต้องรับการให้เลือดทดแทน จำนวนวันนอนโรงพยาบาล ตลอดจนภาวะแทรกซ้อน วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิสัย ผลการศึกษา พบว่าปริมาณเลือด ในสายระบาย เฉลี่ย 613 +/- 262.06 มิลลิลิตร ผู้ป่วยได้รับเลือดทดแทนเพียง 1 คน ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล เฉลี่ย 7 วัน (7.29 +/- 6.23 วัน) และไม่พบภาวะแทรกซ้อน สรุป ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม การแช่เข่าด้วย ละลาย tranexamic acid สามารถลดการสูญเสียเลือดและผู้ป่วยมีความปลอดภัย

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Bierbaum BE, Callaghan JJ, Galante JO, Rubash HE, Tooms RE, Welch RB. An analysis of blood management in patients having a total hip or knee arthroplasty. J Bone Joint Surg Am 1999;81(1):2-10.

2. Bong MR, Patel V, Chang E, Issack PS, Hebert R, Di Cesare PE. Risks associated with blood transfusion after total knee arthroplasty. J Arthroplasty 2004;19(3):281-7.

3. Krohn CD, Sørensen R, Lange JE, Riise R, Bjørnsen S, Brosstad F. Tranexamic acid given into the wound reduces postoperative blood loss by half in major orthopaedic surgery. Eur J Surg Suppl 2003;(588):57-61.

4. i JJ, Yang ZQ, Zhao YL, Tan L. [Research progress on tranexamic acid application strategy in total knee arthroplasty]. Zhongguo Gu Shang 2016;29(10):963-967.

5. Hiippala ST, Strid LJ, Wennerstrand MI, Arvela JV, Niemel HM, M?ntyl SK, et al. Tranexamic acid radically decreases blood loss and transfusions associated with total knee arthroplasty. Anesth Analg 1997;84(4):839-44.

6. Veien M, Sørensen JV, Madsen F, Juelsgaard P. Tranexamic acid given intraoperatively reduces blood loss after total knee replacement: a randomized, controlled study. Acta Anaesthesiol Scand 2002;46(10):1206-11.

7. Tanaka N, Sakahashi H, Sato E, Hirose K, Ishima T, Ishii S. Timing of the administration of tranexamic acid for maximum reduction in blood loss in arthroplasty of the knee. J Bone Joint Surg Br 2001;83(5):702-5.

8. Charoencholvanich K, Siriwattanasakul P. Tranexamic acid reduces blood loss and blood transfusion after TKA: a prospective randomized controlled trial. Clin Orthop Relat Res 2011 ;469(10):2874-80.

9. Jansen AJ, Andreica S, Claeys M, D'Haese J, Camu F, Jochmans K. Use of tranexamic acid for an effective blood conservation strategy after total knee arthroplasty. Br J Anaesth 1999 ;83(4):596-601.

10. Zhang F, Gao Z, Yu J. [Clinical comparative studies on effect of tranexamic acid on blood loss associated with total knee arthroplasty]. Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi 2007 ;21(12):1302-4.

11. Molloy DO, Archbold HA, Ogonda L, McConway J, Wilson RK, Beverland DE. Comparison of topical fibrin spray and tranexamic acid on blood loss after total knee replacement: a prospective, randomised controlled trial. J Bone Joint Surg Br 2007;89(3):306-9.

12. Zhang H, Chen J, Chen F, Que W. The effect of tranexamic acid on blood loss and use of blood products in total knee arthroplasty: a meta-analysis. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2012;20(9):1742-52.

13. Kakar PN, Gupta N, Govil P, Shah V. Efficacy and Safety of Tranexamic Acid in Control of Bleeding Following TKR: A Randomized Clinical Trial. Indian J Anaesth 2009;53(6):667-71.

14. Cid J, Lozano M. Tranexamic acid reduces allogeneic red cell transfusions in patients undergoing total knee arthroplasty: results of a meta-analysis of randomized controlled trials. Transfusion 2005;45(8):1302-7.

15. Kagoma YK, Crowther MA, Douketis J, Bhandari M, Eikelboom J, Lim W. Use of antifibrinolytic therapy to reduce transfusion in patients undergoing orthopedic surgery: a systematic review of randomized trials. Thromb Res 2009;123(5):687-96.

16. Good L, Peterson E, Lisander B. Tranexamic acid decreases external blood loss but not hidden blood loss in total knee replacement. Br J Anaesth 2003;90(5):596-9.

17. Kovesi T, Royston D. Pharmacological approaches to reducing allogeneic blood exposure. Vox Sang 2003;84(1):2-10.

18. Lin PC, Hsu CH, Chen WS, Wang JW. Does tranexamic acid save blood in minimally invasive total knee arthroplasty? Clin Orthop Relat Res 2011;469(7):1995-2002.

19. Roy SP, Tanki UF, Dutta A, Jain SK, Nagi ON. Efficacy of intra-articular tranexamic acid in blood loss reduction following primary unilateral total knee arthroplasty. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2012;20(12):2494-501.

20. Ishida K, Tsumura N, Kitagawa A, Hamamura S, Fukuda K, Dogaki Y, et al. Intra-articular injection of tranexamic acid reduces not only blood loss but also knee joint swelling after total knee arthroplasty. Int Orthop 2011;35(11):1639-45.

21. Xiong H, Liu Y, Zeng Y, Wu Y, Shen B. The efficacy and safety of combined administration of intravenous and topical tranexamic acid in primary total knee arthroplasty: a meta-analysis of randomized controlled trials. BMC Musculoskelet Disord 2018;19(1):321.

22. Gao F, Ma J, Sun W, Guo W, Li Z, Wang W. Topical fibrin sealant versus intravenous tranexamic acid for reducing blood loss following total knee arthroplasty: A systematic review and meta-analysis. Int J Surg 2016;32:31-7.

23. Li J, Li HB, Zhai XC, Qin-Lei, Jiang XQ, Zhang ZH. Topical use of topical fibrin sealant can reduce the need for transfusion, total blood loss and the volume of drainage in total knee and hip arthroplasty: A systematic review and meta-analysis of 1489 patients. Int J Surg 2016;36(Pt A):127-37.

24. Li ZJ, Fu X, Tian P, Liu WX, Li YM, Zheng YF, Ma XL, Deng WM. Fibrin sealant before wound closure in total knee arthroplasty reduced blood loss: a meta-analysis. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2015;23(7):2019-25.

25. Plangsiri K. Periarticular soft tissue injection of tranexamic acid around knee joint can reduce postoperative blood loss in total knee arthroplasty. J Med Health Sci 2016;23:2:8-15.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-08-31