พฤติกรรมการอ่านหนังสือของนิสิตแพทย์ต่อผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียน

ผู้แต่ง

  • ธิติมา เงินมาก
  • สุดารัตน์ เจริญสันติ
  • ชมพูนุท บุญโสภา

คำสำคัญ:

นิสิตแพทย์, พฤติกรรมการอ่านหนังสือ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

บทคัดย่อ

การอ่านหนังสือเป็นสิ่งสำคัญต่อการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตแพทย์ การศึกษาแบบ prospective cohort  study นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจพฤติกรรมการอ่านหนังสือต่อผลการเรียนเพื่อให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม ร่วมกับผลการเรียนรายวิชาสุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึง วัยรุ่น 1-4 ศึกษาในนิสิตแพทย์ชั้นปี 4-6 ที่ขึ้นปฏิบัติงานภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2560 จำนวนทั้งหมด 90 คน เป็นนิสิตชาย  จำนวน 40 คน (44.4%) และนิสิตหญิง จำนวน 50 คน (55.6%) พบว่า ช่วงเวลาในการอ่านหนังสือของนิสิตแพทย์เป็นช่วงหลังเที่ยงคืน (00.30-06.00 น.) จำนวน 48 คน คิดเป็น ร้อยละ 53.3 ลักษณะการอ่าน เป็นการจดรายละเอียดย่อ ร้อยละ 43.2 อ่านหนังสือคนเดียว ร้อยละ 29.6 และ อ่านหนังสือกับเพื่อน ร้อยละ 12.5 ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาในการอ่านหนังสือและลักษณะของการอ่าน หนังสือกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 1-4 สรุปคือ นิสิตแพทย์ ส่วนมากใช้เวลาในการอ่านหนังสือช่วงหลังเที่ยงคืน โดยใช้วิธีการจดแบบย่อในการช่วยจำบทเรียน และพฤติกรรม การอ่านไม่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Author Biographies

ธิติมา เงินมาก

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000

สุดารัตน์ เจริญสันติภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000

ชมพูนุท บุญโสภาภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000

References

1. Dunlosky J, Rawson KA, Marsh EJ, Nathan MJ, Willingham DT. Improving students' learning with effective learning techniques: Promising directions from Cognitive and Educational Psychology. Psychol Sci Public Interest 2013; 14(1):4-58.

2. Ohman A, Flykt A, Esteves F. Emotion drives attention: Detecting the snake in the grass. J Exp Psychol Gen 2001; 130(3):466-78.

3. Sarter M, Gehring WJ., Kozak R. More attention must be paid: The neurobiology of attentional effort. Brain Res Rev 2006;51(2):145-60.

4. Baddeley AD. The influence of acoustic and semantic similarity on long-term memory for word sequences. Q J Exp Psychol 1966;18(4):302-9.

5. Anderson RC, Hidde JL. Imagery and sentence learning. J Educ Psychol 1971;62:526-30.

6. Blanchard J, Mikkelson V. Underlining performance outcomes in expository text. J Educ Res 1987; 80:197-201.

7. Armbruster BB, Anderson TH., Ostertag J. Does text structure/summarization instruction facilitate learning from expository text ?. Read Res Q 1987; 22:331-46.

8. Ellenbogen JM, Hulbert JC, Stickgold R, Dinges DF., Thompson-Schill SL. Interfering with theories of sleep and memory:sleep, declarative memory, and associative interference. Curr Biol 2006; 16(13):1290-4.

9. Diekelmann S, Wilhelm I, Born J. The whats and whens of sleep-dependent memory consolidation. Sleep Med Rev 2009; 13(5):309-21.

10. Marshall L, Born J. The contribution of sleep to hippocampus-dependent memory consolidation. Trends Cogn Sci 2007; 11 (10): 442-50.

11. Diekelmann S, Born J. The memory function of sleep. Nat Rev Neurosci 2010; 11(2):114-26.

12. Small GW, Silverman DH, Siddarth P, Ercoli LM, Miller KJ, Lavretsky H, et al. Effects of a 14-day healthy longevity lifestyle program on cognition and brain function. Am J Geriatr Psychiatry 2006; 14(6):538-45.

13. Fowler RL, Barker, A-S. Effectiveness of highlighting for retention of text material. J App Psychol 1974; 59(3): 358-64.

14. Hoon PW. Efficacy of three common study methods. Psychol Rep 1974; 35(3):1057-8.

15. Shapiro AM, Waters DL. An investigation of the cognitive processes underlying the keyword method of foreign vocabulary learning. Lang Teach Res 2005; 9(2):129-46.

16. Leutner D, Leopold C, Sumfleth E. Cognitive load and science text comprehension: Effects of drawing and mentally imagining text content. Comput Human Behav 2009;25(2):284-9.

17. Farrand P, Hussain F, Hennessy E. The Efficacy of the Mindmap Study Technique. Med Educ 2002; 36: 426-31.

18. Ozubko JD, Macleod CM. The production effect in memory: evidence that distinctiveness underlies the benefit. J Exp Psychol Learn Mem Cogn 2010; 36(6):1543-7.

19. Millis KK, King A. Rereading strategically:The Influences of comprehension ability and a prior reading on the memory for expository text. Read Psychol 2001; 22(1):41-65.

20. Callender AA, McDaniel MA. The limited benefits of rereading educational texts. Contemp Educ Psychol 2009; 34(1):30-41.

21. Rasch B, Born J. About sleep's role in memory. Physiol Rev 2013; 93(2):681-766.

22. Phihal W, Born J. Effects of early and late nocturnal sleep on declarative and procedural memory. J Cog Neurosci 1997;9:534-547.

23. Patrick G. On the effects of loss of sleep. Psychol Rev 1896; 3:468-83.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-08-31