ผลของการใช้ยา Tramadol ในการควบคุมอาการหนาวสั่นหลังการผ่าตัดจากการใช้ยาระงับความรู้สึก โดยการฉีดยาเข้าช่องไขสันหลัง

ผู้แต่ง

  • กัลยา หวังเรืองสถิตย์

คำสำคัญ:

ยาทรามาดอล, การให้ยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง, อาการหนาวสั่น

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปริมาณยา tramadol ในการรักษาอาการหนาวสั่นภายหลัง การให้ยาระงับความรู้สึกโดยวิธีการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง ศึกษาแบบสุ่มชนิดไปข้างหน้า อำพรางสองฝ่าย โดยผู้ป่วย 144 ราย ที่ได้รับการผ่าตัด หลังได้รับการระงับความรู้สึกโดยวิธีการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังแล้ว เกิดอาการหนาวสั่น ถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับยา tramoldol 0.5 มก./กก. ส่วนกลุ่มที่ 2 ได้รับยา tramadol 1 มก./กก. ผลลัพธ์หลักคือ การควบคุมอาการหนาวสั่น ประเมินหลังจากฉีดยา tramadol เข้าเส้นเลือดดำ 15 นาที และสังเกตการกลับเป็นซ้ำภายใน 4 ชั่วโมง ผลลัพธ์รองคือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น ผลการศึกษาพบว่า อัตรา ควบคุมอาการหนาวสั่นสำเร็จ ไม่พบอาการหนาวสั่นในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ร้อยละ 91.8 และร้อยละ 93.0 ตามลำดับ (p = 0.790) การกลับเป็นซ้ำของการหนาวสั่น ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ร้อยละ 12.3 และร้อยละ 11.3 ตามลำดับ ( p = 0.844) พบอาการคลื่นไส้และอาเจียนน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในกลุ่มที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบ กับกลุ่มที่ 2 (ร้อยละ 4.1% vs. ร้อยละ 18.3; p = 0.007 และ ร้อยละ 1.4% vs. ร้อยละ 9.9; p = 0.026 ตามลำดับ) ไม่พบความแตกต่างของภาวะแทรกซ้อนอื่น สรุปคือ ไม่มีความแตกต่างจากการใช้ยา tramadol 0.5 มก./กก. และ 1 มก./กก. ในการรักษาอาการหนาวสั่นหลังการระงับความรู้สึกแต่พบอาการคลื่นไส้อาเจียนน้อยกว่าจากใช้ยา tramadol 0.5 มก./กก.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

กัลยา หวังเรืองสถิตย์

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 65000

References

1. De Witte J, Sessler DI. Perioperative shivering: physiology and pharmacology. Anesthesiology 2002;96(2):467-84.

2. Sessler DI, Ponte J. Shivering during epidural anesthesia. Anesthesiology. 1990 ;72(5):816-21.

3. Bhattacharya P, Bhattacharya L. Postanaesthetic shivering (PAS): A review. Indian J Anaesth 2003;47(2):88-93.

4. Mohta M, Kumari N, Tyagi A, Sethi AK, Agarwal D, Singh M. Tramadol for prevention of postanaesthetic shivering: a randomised double-blind comparison with pethidine. Anaesthesia 2009;64(2):141-6.

5. Katyal S, Tewari A. Shivering: Anesthetic Considerations. J Anaesth Clin Pharmacol 2002;18:363-76.

6. Mathews S, Al Mulla A, Varghese PK, Radim K, Mumtaz S. Postanaesthetic shivering--a new look at tramadol. Anaesthesia 2002;57(4):394-8.

7. Chan AM, Ng KF, Tong EW, Jan GS. Control of shivering under regional anesthesia in obstetric patients with tramadol. Can J Anaesth 1999;46(3):253-8.

8. Alfonsi P. Postanaesthetic shivering:epidemiology, pathophysiology, and approaches to prevention and management. Drugs 2001;61(15):2193-205.

9. Wrench IJ, Cavill G, Ward JE, Crossley AW. Comparison between alfentanil, pethidine and placebo in the treatment of postanaesthetic shivering. Br J Anaesth 1997;79(4):541-2.

10. Kranke P, Eberhart LH, Roewer N, Tramer MR. Pharmacological treatment of postoperative shivering: a quantitative systematic review of randomized controlled trials. Anesth Analg 2002;94 (2):453-60.

11. Bhatnagar S, Saxena A, Kannan TR, Punj J, Panigrahi M, Mishra S. Tramadol for postoperative shivering: a double-blind comparison with pethidine. Anaesth Intensive Care 2001;29(2):149-54.

12. Atashkhoyi S, Negagar S. Efect of tramadol for prevention of shivering after spinal anesthesia for cesarean section. Res J Biol Sci 2008;3(12):1365-9.

13. Aditi A Dhimar, Mamta G Pate, VN Swadia. Tramadol for control of shivering (Comparison with pethidine) Year. Indian J Anaesth 2007;51(1):28-31.

14. Ezike H, Ajuzieogu J, Amucheazi A, Ewah R, Ajuzieogu JI. Treatment of postanesthetic shivering in children: A randomized control study comparing tramadol to pethidine. Afr J Pharm Pharmacol 2013;7(20):1208-12.

15. Mittal G, Gupta K, Katyal S, Kaushal S. Randomised double-blind comparative study of dexmedetomidine and tramadol for post-spinal anaesthesia shivering. Indian J Anaesth 2014;58(3):257-62.

16. Fern L, Misiran K. Comparison of dexmedetomidine, pethidine and tramadol in the treatment of post-neuraxial anaesthesia shivering. South Afr J Anesth Analg 2015;21(1):14-8.

17. Kyokong O ,Tamdeeb D ,Charuluxananan S. Comparison of the efficacy of nalbuphine, tramadol, ondansetron and placebo in the treatment of postanesthetic shivering after spinal anesthesia for cesarean delivery. Asian Biomed 2007;2(1):189-94.

18. Shukla U, Malhotra K, Prabhakar T. A comparative study of the effect of clonidine and tramadol on post-spinal anaesthesia shivering. Indian J Anaesth 2011;55(3):242-6.

19. Reddy VS, Chiruvella S. Clonidine versus tramadol for post spinal shivering during caesarean section: A randomized double blind clinical study. J Obstet Anaesth Crit Care 2011;1:26-9.

20. Tsai YC, Chu KS. A comparison of tramadol, amitriptyline, and meperidine for postepidural anesthetic shivering in parturients. Anesth Analg 2001;93(5):1288-92.

21. Kundra TS, Kuthiala G, Shrivastava A, Kaur P. A comparative study on the efficacy of dexmedetomidine and tramadol on post-spinal anesthesia shivering. Saudi J Anaesth 2017;11(1):2-8.

22. Maheshwari BS, Shah SK, Chadha IA. Tramadol and butrophanol for control of shivering: Randomised double blind comparative study. J Anaesth Clin Pharmacol 2008;24:343-6.

23. Joshi SS, Arora A, George A, Shidhaye RV. Comparison of intravenous butorphanol, ondansetron and tramadol for shivering during regional anesthesia: A prospective randomized doubleblind study. Anaesth Pain Intensive Care 2013;17:33-9.

24. Vyas V, Gupta R, Dubey P. Comparative Efficacy and Safety of Intravenous Clonidine and Tramadol for Control of Postspinal Anesthesia Shivering. Anesth Essays Res 2018;12(3):663-8.

25. Morino R, Ozaki M, Nagata O, Yokota M.Incidence of and risk factors for postoperative nausea and vomiting at a Japanese Cancer Center:First large-Scale Study in Japan. J Anesth 2013;27(1):18-24.

26. Gan TJ, Meyer T, Apfel CC, Chung F, Davis PJ, Eubanks S, et al. Consensus guidelines for managing postoperative nausea and vomiting. Anesth Analg 2003;97:62-71.

27. Lehmann KA. Tramadol in acute pain. Drugs 1997;53 Suppl2:25-33.

28. Fiaes GCS, Roncon CM, Sestile CC, Maraschin JC, Souza RLS, Porcu M, et al. Panicolytic-like effect of tramadol is mediated by opioid receptors in the dorsal periaqueductal grey. Behav Brain Res 2017;326:52-58.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-08-31