วัคซีนวัณโรค

Main Article Content

สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
สมชัย บวรกิตติ

Abstract

no abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Miscellany

References

1. Dorland's llustratedMedicak Dictionary. International Edition 31st , Saunders Elsevier2007; P.2043.

2. สมชัย บวรกิตติ, บัญญัติ ปริชญานนท์. วัคซีนบีซีจี. แพทยสารทหารอากาศ 2511;17:22-45.

3. Tascon RE, Colston MJ, Raqno S, Stavropoulos E, Gregory D, Lowrie DB. Vaccination against tuberculosis by DNA injection. Nat Med 1996;2(8): 888-92.

4. Lowrie DB, Silva CL, Colston MJ, Ragno S, Tascon RE. Protection against tuberculosis by a plasmid DNA vaccine. Vaccine 1997;15:834-8.

5. Lowrie DB, Tascon RE, Bonato VLD, Lima VMF, Faccioli LH, Stavropoulos E, et al. Therapy of tuberculosis in mice by DNA vaccination. Nature 1999;400:269-71.

6. Intranasal vaccination with messenger RNA as a new approach in gene therapy:Use against tuberculosis. BMC Biotechnology 2010;10:77-87.

7. มานพ พิทักษ์ภากร, วรพรรณ เสนาณรงค์, สมชัย บวรกิตติ. ตัวรับแอนติเจนหลากชนิด. Thammasat Med J 2018;18:267-9.