การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้แต่ง

  • สุมิตรา โพธิ์ปาน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 65000
  • ปัทมา สุพรรณกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก 65000

คำสำคัญ:

เทคโนโลยี, การดูแลสุขภาพ, ผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

เทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 และเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอองค์ความรู้เทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุไทยยุคสังคมดิจิทัล โดยเนื้อหาของบทความแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ เทคโนโลยี ในการดูแลสุขภาพ ความเข้าใจและรู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งความท้าทายในการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะ เทคโนโลยีของผู้สูงอายุไทย ด้านเทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุไทย แบ่งเป็น 3 แบบ คือ 1) การใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการกับข้อมูล สุขภาพส่วนบุคคล 2) การใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชั่นในการดูแลสุขภาพและ 3) การเข้าถึงการบริการสุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้สูงอายุที่สามารถเข้าถึงระบบของเทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพเหล่านี้ได้จำเป็นต้องมีทักษะ เทคโนโลยีในการใช้เป็น เข้าใจ และสร้างสรรค์ ที่ถูกต้องและเหมาะสม จึงเป็นความท้าทายของบุคลากรทีมสุขภาพ ในการวางแผนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะเทคโนโลยีให้เกิดกับผู้สูงอายุตามแนวคิดของการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ที่เน้นการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เริ่มต้นการเรียนรู้จากความต้องการและ ความสนใจของผู้เรียน จัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดประสบการณ์ตรงและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันให้มากที่สุด และ เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถเรียนรู้ด้วยการนำตนเองได้ตามศักยภาพ และขอบเขตที่ผู้สูงอายุแต่ละคนพึงมี

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Schulz R, Wahl HW, Matthews JT, De Vito Dabbs A, Beach SR, Czaja SJ. Advancing the Aging and Technology Agenda in Gerontology. Gerontologist 2015;55(5):724-34.

2. Tongdee J, Boonchieng W. Healthcare Service System for the elderly and Thailand 4.0 Model. Nurs 2017;44(suppl.1):138-50.

3. Juengsathiansap K. Aging Society in Digital Era, in Annual Academic Conference of Kanchanaphisek Medical Center: Mahidol University 2016; Conference on 1st April 2016.

4. Hemmat M, Ayatollahi H, Maleki MR, Saghafi F. Future Research in HealthInformation Technology: A Review. Perspect Health Inf Manag 2017;14(Winter):1b.

5. Booncharoen T.New Trends of Health Technology. J Sci Tech 2013;5(5):25-32. [cited 2018 Mar 13] Available from:URL:https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSTNSRU/article/view/42076/34761

6. ธนชาติ นุ่มนนท์. Digital Skill ที่คนไทยควรมีถ้าจะต้องก้าวไปสู่ Thailand 4.0. [cited 2018 Mar 13] Available from:URL:https://thanachart.org/2016/11/06/digital-skill-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0% B8% 84%E0% B8%99 %E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3% E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8 %95%E0%B9%89/

7. Techathaweewan W. Information Literacy for Project Composition. Bangkok: Department of Library and Information Science, Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University;2016.

8. National Science and Technology Development Agency. การรู้ดิจิทัล (Digital literacy). [cited 2018 Mar 13] Available from: URL: https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/2632-digital-literacy

9. Eshet-Alkalai Y. Thinking in the Digital Era:A Revised Model for Digital Literacy. Issues Inf Sci Informat Tech 2012;9:267-76.

10. Paul R, Elder L. Critical thinking competency standards. Foundation for Critical Thinking Dillon Beach, CA. 2006.

11. Saranto K, Hovenga EJ. Information literacywhat it is about?: Literature review of the concept and the context. Int J Med Inform 2004;73 (6):503-13.

12. Eshet Y. Digital literacy: A conceptual framework for survival skills in the digital era. J Educ Multimedia Hypermedia 2004;13(1):93-106.

13. Ludwig CJ, Gilchrist ID. Stimulus-driven and goal-driven control over visual selection. J Exp Psychol Hum Percept Perform 2002;28(4):902-12.

14. Boyd DM, Ellison NB. Social network sites: Definition, history, and scholarship. J Comput Mediat Commun 2007;13(1):210-30.

15. Ardichvili A, Page V, Wentling T. Motivation and barriers to participation in virtual knowledge-sharing communities of practice. J Knowledge Manag 2003;7(1):64-77.

16. Amichai-Hamburger Y, Hayat Z. The impact of the Internet on the social lives of users:A representative sample from 13 countries. Comput Human Behav 2011;27(1):585-589.

17. Sakcharoen P. Adult Learning Theory (Andragogy) and Self-Directed Learning Concepts: Learning Process for Promotion of Life Long Learning. J Royal Thai Army Nurs 2015;16(1):8-13.

18. Satjasophon R. Learning Innovation Development for Supporting Competencies among Successors of Senior Citizen Club Leaders in Thailand. J Educ Stud 2017;45(1):194-210.

19. Buathong S, Sapapat S, Jitjarat S. Ageing Related to Reason Method and Needs of Learning. J Educ Silpakorn Univ 2015;12(1-2):6-17.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-04-30