วัคซีนเพื่อการรักษาการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี

ผู้แต่ง

  • นราพร สมบูรณ์นะ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร 10330
  • ภูริวัจน์ สุขวัฒนนิพัทธ์ นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร 10330
  • สิริกานต์ จันทร์ประอบ นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร 10330

คำสำคัญ:

Human papillomavirus (ไวรัสเอชพีวี), มะเร็งปากมดลูก, วัคซีนดีเอ็นเอ

บทคัดย่อ

ไวรัสเอชพีวี หรือ human papillomavirus เป็นไวรัสที่สามารถก่อให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูก พบมากใน ผู้หญิงไทยเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งเต้านม และก่อให้เกิดโรคอื่นๆ อาทิ เช่น หูดที่อวัยวะเพศ ไม่เพียงแต่ผู้หญิง เท่านั้นที่แสดงอาการของโรค ผู้ชายก็เช่นกัน ดังนั้นการป้องกันและรักษาโรคจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยหนึ่งในวิธีที่สามารถ รักษาโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวีได้อย่างประสิทธิภาพ คือการใช้วัคซีนรักษาโรค ปัจจุบันมีการพัฒนาวัคซีนดีเอ็นเอ มาใช้เป็นวัคซีนสำหรับรักษาโรคมะเร็งดังกล่าว เนื่องด้วยวัคซีนดีเอ็นเอมีความเสถียร ไม่ก่อโรค และสามารถส่งเสริม ประสิทธิภาพโดยใช้ไคโตซานอนุภาคนาโนในการนำส่งวัคซีน บทความนี้นำเสนอข้อมูลทางชีววิทยาของไวรัสเอชพีวี แนวทางการป้องกันและรักษาโรคในปัจจุบัน รายละเอียดและข้อสนเทศเกี่ยวกับวัคซีนรักษาโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี ความรู้ดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนความรู้และความเข้าใจในไวรัสชนิดนี้มากยิ่งขึ้น นำไปสู่การพัฒนาวัคซีนที่มี ประสิทธิภาพต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.ทะเบียนมะเร็งระดับ โรงพยาบาล พ.ศ. 2559 [ออนไลน์]. 2018 [เข้าถึงเมื่อ 25 พฤษภาคม 2561]. เข้าถึงได้จาก Available from: http://www.nci.go.th/th/File_download/Nci%20Cancer%20Registry/Hospital-Based%20NCI2%202016%20Web.pdf

2. Bernard H, Burk R, Chen Z, Doorslaer K, Hausen H, Villiers E.Classification of Papillomaviruses (PVs) based on 189 PV types and proposal of taxonomic amendments. Virology 2010;401(1):70-9.

3. Stanley MA.Genital human papillomavirus infections: current and prospective therapies. J Gen Virol 2012;93:681-91.

4. Conway M, Meyers C. Replication and assembly of Human papillomaviruses. J Dent Res 2009;88(4): 307-17.

5. Hung C, Ma B, Monie A, Tsen S, Wu TC. Therapeutic human papillomavirus vaccines: current clinical trials and future directions.Expert Opin Biol Ther 2008;8(4):421-39.

6. Li L, Herndon J, Truscott S, Hansen T, Fleming T, Goedegebuure P, et al. Engineering superior DNA vaccines: MHC class I single chain trimers bypass antigen processing and enhance the immune response to low affinity antigens. Vaccine 2010;28:1911-8.

7. Pang CL, Thierry F.Human papillomavirus proteins as prospective therapeutic targets. Microb Pathog 2013;58:55-65.

8. Srisomboon J, Suprasert P.Cervicalcancer: prevention and treatment.Chiang Mai: Jarusbusinessprinting; 2008.

9. Pinto LA, Dillner J, Beddows S, Unger ER. Immunogenicity of HPV prophylactic vaccines: Serology assays and their use in HPV vaccine evaluation and development. Vaccine 2018;36(32 Pt A):4792-9.

10. Hutchinson DJ, Klein KC. Human papillomavirusdisease and vaccines. Am J Health Syst Pharm 2008;65(22):2105-12.

11. Juntasopeepun P, Suwan N, Phianmongkhol Y, Srisomboon J. Knowledge and Risk Behaviors of HPV Infection and Cervical Cancer among Female College Students: Implications for Sex Education and Health Care Policy. Thai J Nurs Council 2011;26(3):48-63.

12. Hancock G, Hellner K, Dorrell L. Therapeutic HPV vaccines. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2018;47:59-72.

13. Chabeda A, Yanez RJR, Lamprecht R, Meyers AE, Rybicki EP, Hitzeroth II. Therapeutic vaccines for high-risk HPV-associated diseases. Papillomavirus Res 2018;5:46-58.

14. Saade F, Petrovsky N. Technologies for enhanced efficacy of DNA vaccines. Expert Rev Vaccines 2012;11(2):189-209.

15. Trimble CL, Morrow MP, Kraynyak KA, Shen X, Dallas M, Yan J, et al. Safety, efficacy, and immunogenicity of VGX-3100, atherapeutic synthetic DNA vaccine targeting human papillomavirus 16 and 18 E6 and E7 proteins for cervical intraepithelial neoplasia 2/3: a randomised, double-blind, placebocontrolled phase 2b trial. Lancet 2015;386(10008):2078-88.

16. ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ. Cervical cancer [ออนไลน์]. [เข้าถึงเมื่อ 28 พฤษภาคม 2561]. เข้าถึงได้จาก Available from: URL: http://www.nci.go.th/th/File_download/thanong/01/มะเร็งปากมดลูก.pdf

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-04-30