การทำศัลยกรรมเพิ่มความยาวตัวฟันในฟันที่ผุและแตกใต้เหงือก

ผู้แต่ง

  • กาญจนา พงศ์จรรยากุล กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

คำสำคัญ:

การทำศัลยกรรมเพิ่มความยาวตัวฟัน, ความกว้างทางชีวภาพ, ฟันผุใต้เหงือก, ฟันแตกใต้เหงือก

บทคัดย่อ

การทำศัลยกรรมเพิ่มความยาวตัวฟัน (surgical crown lengthening) เป็นการผ่าตัดเพื่อเพิ่มความยาวตัวฟัน ที่อยู่เหนือเหงือกเพื่อการบูรณะฟันที่แตกใต้เหงือกและความสวยงามของฟัน โดยต้องคำนึงถึงความกว้างทางชีวภาพ (biologic width) ซึ่งเป็นลักษณะทางกายวิภาคที่สำคัญ หากเกิดการลุกล้ำความกว้างทางชีวภาพจะเกิดการสูญเสีย อวัยวะปริทันต์และฟันได้ รายงานผู้ป่วย 2 รายที่ได้รับการทำศัลยกรรมเพิ่มความยาวตัวฟันที่ผุและฟันแตกใต้เหงือก ด้วยการปิดแผ่นเหงือกกลับไปทางปลายรากร่วมกับการลดกระดูกและการตัดเหงือกก่อนการบูรณะด้วยการทำ ครอบฟัน การติดตามผลการรักษาหลัง 3 เดือน และ 1 ปีพบอวัยวะปริทันต์อยู่ในสภาวะปกติ ไม่พบการละลายตัว ของกระดูกหรือฟันโยก การทำศัลยกรรมเพิ่มความยาวตัวฟันเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยในการเก็บรักษาฟันที่แตก ใต้เหงือก

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Glossary of Periodontal Terms. 4th ed. Chicago: The American Academy of Periodontology; 2001.

2. Allen EP. Surgical crown lengthening for function and esthetics. Dent Clin North Am 1993;37(2):163-79.

3. Gargiulo AW, Wentz FM, Orban B. Dimensions and relations of dentogingival junction in humans. J Periodontal 1961;32(3):261-7.

4. Vacek JS, Gerhr ME, Asad DA, Richardson AC, Giambarresi LI. The dimension of the human dentogingival junction. Int J Periodontics Restorative Dent 1994;14:154-65.

5. Newcomb GM. The relationship between the location of subgingival crown margins and gingival inflammations. J Periodontal 1974;45:151-4.

6. Parma-Benfenati S, Fugazzotto PA, Ferreira PM, Ruben MP, Kramer GM. The effect of restorative margins on the postsurgical development and nature of periodontium. PartII.Anatomical considerations. Int J Periodontics Restorative Dent 1986;6:65-75.
7. Tal H, Soldinger M, Dreiangel A, Pitaru S, Periodontal respose to long-term abuse of the gingival attachment by supracerestal amalgam restorations. J Clin Periodontal 1989;16:654-9.

8. Gunay H, Seeger A, Tschernitshchek H, Geurtsen W. Placement of the preparation line and periodontal health-a prospective 2 year clinical study. Int J Periodontics Restorative Dent 2000;20:171-81.

9. IngberJS,Rose LF, Coslet JG. The "biologic width"-a concept in periodontics and restorative dentistry, Alpha Omegan 1977;70(3):62-5.

10. Palomo F, Kopczyk RA. Rationale and methods for crown lengthening. J Am Dent Assoc 1978;96:257-60.

11. Rosenberg ES, Garber DA, Evian CI. Tooth lengthening procedures. Compend Contin Educ Dent 1980;1(3):161-72.

12. Olsson M, Lindhe J. Periodontal characteristics in individuals with varying forms of the upper cental incisors. J Clin Periodontal 1991;18(1):78-82.

13. Muller HP, Eger T. Masticatory mucosa and periodontal phenotype: a review. Int J Periodontics Restorative Dent 2002;2:173-83.

14. Dolt AH, Robbins JW. Altered passive eruption: An etiology of short clinical crowns. Quintessence International 1997;28(6):363-72.

15. Allen E. Use of mucogingival surgery procedures to enhance esthetics. Dent Clin North Am 1988;32:307-30.

16. Friedman N, Levine H. Mucogingival surgery:Current status. J Periodontal 1964;35:5-21.

17. Heithersay GS. Combined endodonticorthodontic treatment of transverse root fractures in the region of the alveolar crest. Oral Surg 1973;36:404-15.

18. Ingber JS. Forced eruption. I. A method of treating isolated one and two wall infrabony osseous defects-rationale and case report. J Periodontal 1974;45(4):199-206.

19. Inber JS. Forced eruption: part II. A method of treating nonrestorable teeth-Periodontal and restorative considerations. J Periodontal 1976;47(4):203-16.

20. Ivey D, Calhoun R, Kemp W. Orthodontic extrusion:Its use in restorative dentistry. J Prosthet Dent 1980;43:401.

21. Kois JC. New paradigms for anterior tooth preparation: Rationale and technique. Oral Health 1998;88:19-22,25-7,29-30.

22. Bragger U, Lauchenauer D, Lang NP. Surgical lengthening of the clinical crown. J Clin Periodontal 1992;19(1):58-63.

23. Donnenfeld OW, Hoag PM, Weissman DP. A clinical study on the effects of osteoplasty. J Periodontol 1970;41:131-41.

24. Pennel BM, King KO, Wilderman MN, Barron JM, Repair of the alveolar process following osseous surgery. J Periodontol 1967;38:426-31.

25. Widerman MN, Pennel BM, King KO, Barron JM. Histogenesis of repair following qsseous resection. J Periodontol 1970;41:551-65.

26. Lanning SK, Waldrop TC, Gunsolley JC, Maynard JG, Surgical Crown Lengthening:Evaluation of the Biologic Width. J Periodontol 2003;74:468-74.

27. Minsk L. Clinical techniques in periodontics:esthetic crown lengthening, Comped Contin Educ Dent 2001;22(7):262-9.

28. Gibson MT, Crown lengthening-A Clinical evaluation (abstract). Br SocPeriodontol Newsletter. 1991:6-7.

29. Bragger U, Lauchenauer D, Lang NP. Surgical Lengthening of the clinical crown. J ClinPeriodontol 1992;19(1):58-63.

30. VeldenUVd. Regeneration of the interdental soft tissue following denudation procedures. J Clin Periodontal 1982;9:455-9.

31. Becker W, Becker BE, Ochsenbein C, Kerry G, Caffesse R, Morrison EC. A longitudinal comparing scaling,osseous surgery and modified Widman procedures. J Periodontol 1988;59:351-65.

32. Gunay H, Seeger A, Tschernitschek H, Geurtsen W. Placement of the preparation line and periodontal health-A prospective 2-year clinical study. Int J Periodontics Restorative Dent 2000;20(2):171-181.

33. Schatzle M, Land NP, Anerud A, Boysen H, Burgin W, Loe H. The influence of margins of restorations of the periodontal tissues over 26 years. J ClinPeriodontol 2001; 28(1):57-64.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-04-30