ผลของโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ทางสังคมต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ

ผู้แต่ง

  • จารุวรรณ ก้านศรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท จ.ชัยนาท, 17000
  • อุทัยวรรณ แก้วพิจิตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพึ่ง 2 อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี, 15110
  • นภัทร เตี๋ยอนุกูล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท จ.ชัยนาท, 17000
  • ปริทรรศน์ วันจันทร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์, 60000

คำสำคัญ:

กลุ่มสัมพันธ์ทางสังคม, ภาวะซึมเศร้า, ผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่ม วัดก่อนและ หลังทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ทางสังคมต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ กลุม่ ตัวอยา่ งคือ ผูสู้งอายุที่มีอายุ 60 ปบี ริบูรณข์ ึ้นไป จำนวน 60 คน สุม่ เขา้ กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม กลุม่ ละ 30 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ทางสังคมจำนวน 8 ครั้งๆ ละ 120 นาที เป็นเวลา 8 สัปดาห์ และ กลุ่มควบคุมได้รับการดูแลปกติ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมินภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนาและเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการ ทดลองด้วยสถิติทดสอบ dependent t-test และเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนภาวะซึมเศร้าก่อนและ หลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยสถิติทดสอบ independent t-test ผลการวิจัยสรุปว่า 1) ค่า เฉลี่ยคะแนนซึมเศร้าของผู้สูงอายุของกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ทางสังคมภายหลังการทดลอง ( = 12.10, SD = 2.96) ต่ำกว่าก่อนการทดลอง ( = 20.23, SD = 7.19) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = 16.39, p < .001) และ 2) ผลตา่ งของคา่ เฉลี่ยคะแนนซึมเศรา้ ของผูสู้งอายุระหวา่ งกอ่ นและหลังไดรั้บโปรแกรมกลุม่ สัมพันธ์ ทางสังคมของกลุ่มทดลอง (D1 = 8.13, SD = 2.07) สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการดูแลปกติ (D2 = 0.20, SD = 1.04) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = 15.045, p < .001) สรุปได้ว่าโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ทางสังคมมีประสิทธิผลในการ ลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Foundation of Thai gerontology research and development institute. Situation of the Thai elderly 2016. Bangkok:Amarin printing and publishing;2017.

2. Tongdee J, Rongmuang D, Nakchatree C. Health Status and Quality of Life among the Elderly in the Southern Border Provinces of Thailand. Nurs J Ministry Public Health 2012;22(3):88-99.

3. Choorat W, Sawangdee Y, Arunraksombat S. Factors influencing the risk of having mental health problems of the elderly. Thai Population J, 2012; 3(2):87-109.

4. Nunsubpawat V, Siriwattanametanon J, Honboonherm P. Mental health of the elderly. J Nurs assoc Thail North-Eastern Div 2009;27(1):27-32.

5. Wongpanarak N, Chaleoykitti S. Depression:A Significant Mental Health Problem of Elderly. J Royal Thai Army Nur 2014; 15(3):24-31.

6. Luo Y, Hawkley LC, Waite LJ, Cacioppo JT. Loneliness, health, and mortality in old age: a national longitudinal study. Soc Sci Med 2012;74(6):907-14.

7. Van Baarsen B. Theories on coping with loss: the impact of social support and self-esteem on adjustment to emotional and social loneliness following a partner's death in later life. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci 2002;57(1):S33-42.

8. Cacioppo JT, Hughes ME, Waite LJ, Hawkley LC, Thisted RA. Loneliness as a specific risk factor for depressive symptoms:cross-sectional and longitudinal analyses. Psychol Aging 2006;21(1):140-51.

9. Ayalon L, Shiovitz-Ezra S. The relationship between loneliness and passive death wishes in the second half of life. Int Psychogeriatr 2011;23(10):1677-85.

10 . Ubonwannee P, Keawkingkeo S, Bunthumporn N. The Effects of a Psycho-Education Program on the Depressive Symptoms Among Older Adults. Buddhachinaraj Med J 2017;34 (3):342-9.

11. Sasithorn N, Lueboonthavatchai P. Depression and associated psychosocial factors of the elderly at the elderly associate of Public Health Center 48 Nakwatchara-utid. Chula Med J 2015;59(6):717-30.

12. Heaney C, Israel B. Social networks and social support. In: Glanz K, Rimer BK, Lewis FM, Editors. Health behavior and health education: Theory, research and practice. 3rd ed. Jossey-Bass; San Francisco CA:2002:185-202.

13. Choi NG, Wodarski JS. The relationship between social support and health status of elderly people: Does social support slow down physical and functional deterioration. Soc Work Res1996;20(1):52-63.

14. Petburi P, Somprasert C, Othaganont P. The effect of a Social Support Program on the Mental Health of the Elderly. J Nurs Health Care 2017;35(2):188-97.

15. Thanakwang, K., Ingersoll - Dayton B, Soonthorndhada, K. The relationships among family, friends, and psychological well-being for Thai elderly. Aging Ment Health 2012;16(8):993-1003.

16. Malathum P, Kongiem J, Intarasombat P. Relationships of family support and friend support to life satisfaction of older adults in rural areas. Rama Nurs J 2009;15(3):431-48.

17. Malekafzali H, Eftekhari MB, Hejazi F, Khojasteh T, Noot R. The effectiveness of educational intervention in the health promotion in elderly people. Iran J Public Health 2010;39(2):18-23.

18. Kodchana C, Virasiri S. The effecct of social support group on grandmothers, childrearing abilities and stress during raising preschool grandchildren in Phu Kradueng District Loei Province. Thai J Health Promot Environ Health 2010;33(2):42-52.

19. Chaihan R, Nanthamongkolchai S, Thechaboonsermsak P, Munsawaengsub C. Effect of social participatory training program on self-esteem of the elderly in La-un district Ranong province. J of Public Health 2010;40(1):76-85.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-04-30