การรักษาคลองรากฟันในฟันที่มีรอยโรครอบปลายรากฟัน

ผู้แต่ง

  • Kanokwan Saohin

คำสำคัญ:

อวัยวะปลายรากฟันอักเสบ, รอยโรครอบปลายรากฟัน, ถุงน้ำปลายรากฟัน

บทคัดย่อ

รอยโรครอบปลายรากฟันเกิดจากการติดเชื้อในคลองรากฟัน การอักเสบของเนื้อเยื่อในและอวัยวะปริทันต์ ปลายรากฟัน และลุกลามจนทำลายกระดูกและเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน แนวทางการรักษาคือการกำจัดหรือ ลดปริมาณเชื้อในคลองรากฟันให้มากที่สุด ด้วยการขยายคลองรากฟัน ล้างคลองรากฟันด้วยน้ำยาที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ และใส่ยาฆ่าเชื้อในคลองรากฟัน ป้องกันการติดเชื้อซ้ำด้วยการอุดคลองรากฟันให้แน่นดีทั้งสามมิติ บูรณะฟัน ให้เหมาะสมไม่มีการรั่วซึมหรือแตกหักง่าย นัดผู้ป่วยหลังการรักษาเป็นระยะเพื่อติดตามการหายของรอยโรค บทความฉบับนี้นำเสนอแนวทางรักษาผู้ป่วยรายแรกที่มีรอยโรครอบปลายรากฟันหน้าขนาดใหญ่กว่า 10 มิลลิเมตร และผลสำเร็จในการรักษาผูป้ ว่ ยรายที่สองที่มีรอยโรครอบปลายรากฟนั กรามใหญข่ นาดเล็กกวา่ 10 มิลลิเมตร

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Kanokwan Saohin

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-07-04