ศิลปกรรมบำบัดแบบกลุ่มต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า

ผู้แต่ง

  • Yupathon Sautao
  • Jinjutha Chaiseana Dallas
  • Chanudda Nabkasorn
  • Lertsiri Bovornkiti
  • Lertsiri Bovornkiti

คำสำคัญ:

โปรแกรมศิลปกรรมบำบัดแบบกลุ่ม, ภาวะซึมเศร้า, ความมีคุณค่าในตนเอง, ผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า

บทคัดย่อ

ผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้ามักจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งอาจพัฒนาไปสู่โรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายได้
การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมศิลปกรรมบำบัดแบบกลุ่มต่อภาวะซึมเศร้าและ
ความมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าผู้วิจัยพัฒนาโดยใช้กรอบแนวคิด BOVORNKITI Art Therapy
Model และ แนวคิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของ Rosenberg (1965) ประชากรที่ใช้ศึกษาคือผู้สูงอายุระหว่าง
60-79 ปี มีภาวะซึมเศร้าระดับเล็กน้อยถึงระดับปานกลางจำนวน 24 คน สุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มละ 12 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมศิลปกรรมบำบัดแบบกลุ่มฯ จำนวน 8 ครั้ง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ๆ ละ
90-120 นาที กลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามมาตรฐาน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบวัดภาวะซึมเศร้า และแบบวัดความรู้สึก
มีคุณค่าในตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบผลการศึกษา
ระหว่าง 2 กลุ่ม โดยสถิติ Two-way repeated measure ANOVA และเปรียบเทียบเชิงพหุนามแบบรายคู่ด้วยวิธี
Bonferroni
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยภาวะซึมเศร้า และความมีคุณค่าในตนเองในระยะหลังการทดลอง
เสร็จสิ้นทันที และระยะติดตามผล 1 เดือน แตกต่างกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 กลุ่มทดลอง
มีคะแนนค่าเฉลี่ยภาวะซึมเศร้า และความมีคุณค่าในตนเอง ในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลองเสร็จสิ้นทันที
และติดตามผล 1 เดือน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05สรุปคือ โปรแกรมศิลปกรรมบำบัด
แบบกลุ่มฯ มีประสิทธิผลในการลดภาวะซึมเศร้าและเสริมสร้างความมีคุณค่าในผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า บุคลากร
สาธารณสุขสามารถนำโปรแกรมศิลปกรรมบำบัดแบบกลุ่มฯ นี้มาประยุกต์ใช้เพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุได้

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Yupathon Sautao

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองแอ่ง ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 23140

Jinjutha Chaiseana Dallas

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 20131

Chanudda Nabkasorn

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 20131

Lertsiri Bovornkiti

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Lertsiri Bovornkiti

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-07-04