การพัฒนารูปแบบการจัดการพยาบาล

ผู้แต่ง

  • Mayuree Sukhupayalak
  • Somporn Jedsadayanmata
  • Ratchaneewan Rakkeitpao
  • Jutathip Sumritsuk
  • Pannee Chusri
  • Somsri Panpoi

คำสำคัญ:

การพัฒนารูปแบบ, การจัดการพยาบาล, การพยาบาล

บทคัดย่อ

คุณภาพของการพยาบาล เป็นการสะท้อนของผลลัพธ์ของการจัดการพยาบาลในโรงพยาบาลที่สำคัญ ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพยาบาลในโรงพยาบาล สำหรับหอผู้ป่วยสามัญ ศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนาในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) พยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยสามัญ จำนวน 124 คน 2) ข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยในหอผู้ป่วยสามัญจำนวน 240 ราย ใน 8 หอผู้ป่วย การศึกษาแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 สำรวจสภาพปัญหา และการจัดรูปแบบการจัดการพยาบาล ในโรงพยาบาลพุทธชินราช ระยะที่ 2 นำข้อค้นพบมาพัฒนารูปแบบการจัดการพยาบาลในโรงพยาบาล ระยะที่ 3 ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการพยาบาล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แนวคำถามในการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม แบบสอบถามความคิดเห็น แบบการเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับ แบบประเมินคุณภาพการบันทึก ทางการพยาบาล และแบบการเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Wilcoxon Signed Test ผลการวิจัย พบว่าได้รูปแบบการจัดการพยาบาล ประกอบด้วย การมอบหมายงานแบบ Case assignment & Function (CF) กระบวนการดูแลผู้ป่วยแบบ GEN FDAR C และรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลแบบ Safety goal หลังการ ใช้รูปแบบการจัดการพยาบาลในหอผู้ป่วยสามัญ อัตราความสมบูรณ์การบันทึกการพยาบาลเพิ่มขึ้น อัตราความ คลาดเคลื่อนการบริหารยาระดับ E up ลดลง อัตราการเกิดแผลกดทับลดลง และพยาบาลวิชาชีพมีความคิดเห็นต่อ รูปแบบการจัดการพยาบาลอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Mayuree Sukhupayalak

งานกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 65000

Somporn Jedsadayanmata

งานกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 65000

Ratchaneewan Rakkeitpao

งานกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 65000

Jutathip Sumritsuk

งานกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 65000

Pannee Chusri

งานกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 65000

Somsri Panpoi

งานกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 65000

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-07-04