การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ผู้ป่วยเบาหวาน

ผู้แต่ง

  • Puwadol Polpuak
  • Navarat Chutipanyapron

คำสำคัญ:

รูปแบบส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ, ผู้ป่วยเบาหวาน, การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยเบาหวาน ทำ 2 ระยะ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นผู้ป่วยเบาหวานที่มีค่าเฉลี่ยสะสมของน้ำตาลมากกว่า 7 จำนวน 1,849 คน ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ในกลุ่มตัวอย่างจำนวน 330 คน ทำการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ระยะที่ 2 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบในกลุ่มทดลอง จำนวน 60 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เป็นคนไข้ที่สมัครใจ เข้าร่วมโครงการ อ่านออกเขียนได้ ไม่มีโรคแทรกซ้อน เครื่องมือที่ใช้ แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ มีค่าความ เที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.83 และรูปแบบส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ สถิติที่ใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Paired Samples T-test Repeated measure ANOVA ผลการวิจัย ระยะที่ 1 พบว่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพ ด้านอาหารภาพรวม เท่ากับ 2.84 อยู่ในระดับมาก (S.D. เท่ากับ 0.73) พิจารณารายข้อ การใช้เครื่องปรุงรส ปรุงอาหาร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.73 อยู่ในระดับน้อยที่สุด (S.D. เท่ากับ 0.82) ด้านออกกำลังกายภาพรวมอยู่ใน ระดับน้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.96 (S.D. เท่ากับ 0.94) พฤติกรรมด้านอารมณ์ อยู่ในระดับน้อย คือ รู้สึกไม่สบายใจ พยายามค้นหาสาเหตุและแก้ไข ค่าเฉลี่ยท่ากับ 2.45 (S.D. เท่ากับ 0.90) 2) และไม่สบายใจ แก้ปัญหาโดยการ ไปนั่งสมาธิ ค่าเฉลี่ยท่ากับ 2.21 (S.D. เท่ากับ 1.06) ระยะที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพ หลังสูงกว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) ค่าเฉลี่ยน้ำตาลในเลือด หลังต่ำกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) ค่าเฉลี่ยน้ำตาลสะสมในเลือด หลัง 3 เดือน และ 6 เดือน ต่ำกว่าก่อนเข้าร่วม โครงการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) และค่าเฉลี่ยหลัง 6 เดือนต่ำกว่าหลังเข้าร่วมโครงการ 3 เดือน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) ข้อเสนอแนะครั้งนี้ควรนำไปขยายผล ควรทำการศึกษาเปรียบเทียบกับรูปแบบอื่น เพื่อเกิดประสิทธิผลและความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Puwadol Polpuak

โรงพยาบาลบางระกำ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140

Navarat Chutipanyapron

โรงพยาบาลบางระกำ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-07-04