อุบัติการณ์รอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากของประชาชน

ผู้แต่ง

  • Chairuch Tangsanguannuch กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000

คำสำคัญ:

มะเร็งช่องปาก, รอยโรคก่อนมะเร็งช่องปาก, การคัดกรองช่องปาก

บทคัดย่อ

การคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปาก โดยการตรวจด้วยสายตาเป็นแนวทางหนึ่งในการค้นหารอยโรค ในช่องปากในระยะเริ่มแรกและช่วยลดอัตราการตายของผู้ที่เป็นมะเร็งในช่องปากได้เป็นอย่างดี การศึกษาเชิงพรรณา นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปาก กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มารับบริการทันตกรรมเชิงรุกใน 10 หมู่บ้าน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เก็บข้อมูล โดยวิธีสัมภาษณ์และตรวจสภาพเนื้อเยื่อในช่องปาก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติ Fisher's Exact test ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มศึกษาจำนวน 379 ราย ตรวจพบรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปาก ร้อยละ 2.9 และมะเร็ง ช่องปาก ร้อยละ 0.3 โดยพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เมื่ออายุมากขึ้นก็จะมีโอกาสพบรอยโรคได้มากขึ้น ปัจจัย ที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปาก ได้แก่ การเคี้ยวหมาก (OR = 27.68, 95% CI = 6.96-110.08) ดังนั้นจึงควรคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากในประชาชนที่มารับบริการทันตกรรมตามปกติโดยเฉพาะกลุ่ม ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีความเสี่ยงของมะเร็งช่องปาก พร้อมทั้งแนะนำให้เลิกปัจจัยเสี่ยงของโรคอีกด้วย

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-20