การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล

ผู้แต่ง

  • Orathai Promkaew
  • Apiradee Charoennukul
  • Lakhana Chopsiang
  • Arunnee Rattananitated
  • Rujira Kamsal
  • Phunchata Jaiviriyaboonya

คำสำคัญ:

โปรแกรมการส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน, ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, กายภาพบำบัด

บทคัดย่อ

โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสำคัญของสาธารณสุขทั่วโลก การวิจัยเชิงพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมการส่ง เสริมความสามารถการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาลสรรพ สิทธิประสงค์ อุบลราชธานี การวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ศึกษาสถานการณ์ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังป่วยจนกลับบ้าน  ระยะที่ 2 พัฒนาและนำเสนอโปรแกรม โดยใช้ข้อมูลที่ศึกษาจากระยะที่ 1 ร่วมกับกระบวนการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการสร้าง และพัฒนาโปรแกรมและเครื่องมือโปรแกรมประกอบด้วย การประเมินสภาพผู้ป่วย การให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองโดยดูวีดิ ทัศน์ การนวดแผนไทย การประคบร้อน สาธิตและสาธิตย้อนกลับการทำกายภาพบำบัด การบริหารร่างกาย การติดตามปฏิบัติกิจกรรมที่บ้าน โดยมีการเยี่ยมบ้าน ในสัปดาห์ที่ 1 และ 5 และโทรศัพท์ ในสัปดาห์ที่ 2, 4 และ 6 และระยะที่ 3 ทดลองใช้และ ประเมินผลการใช้โปรแกรม ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ดูแลอย่างละ 30 คน พบว่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการปฏิบัติ กิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังเข้าโปรแกรม ( = 81.67, SD = 20.94) สูงกว่าก่อนเข้าโปรแกรม ( = 62.5, SD  = 16.80) เท่ากับ 19.17 (p < 0.001) สรุปคือการพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันผู้ป่วยโรค หลอดเลือดสมองระยะจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลช่วยให้ผู้ป่วยมีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันดีขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Orathai Promkaew

กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 34000

Apiradee Charoennukul

กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 34000

Lakhana Chopsiang

กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 34000

Arunnee Rattananitated

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 34000

Rujira Kamsal

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 34000

Phunchata Jaiviriyaboonya

โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อุบลราชธานี 34000

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-18