การวิเคราะห์ผลกระทบความถี่ในการบริจาคเกล็ดโลหิตชนิดผู้บริจาครายเดียว

ผู้แต่ง

  • Kanokwan Klunklin

คำสำคัญ:

การบริจาคเกล็ดโลหิตบ่อยๆ, เกล็ดโลหิตชนิดผู้บริจาครายเดียว, เกล็ดโลหิต

บทคัดย่อ

การบริจาคเกล็ดโลหิตชนิดผู้บริจาครายเดียวอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลต่อปริมาณเกล็ดโลหิตของผู้บริจาค งาน วิจัยแบบพรรณนาย้อนหลังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของความถี่ในการบริจาคเกล็ดโลหิตต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ต่อปริมาณเกล็ดโลหิตของผู้บริจาค เก็บข้อมูลจากผู้บริจาคเกล็ดโลหิตต่อเนื่องของโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2560 นำค่าปริมาณเกล็ดโลหิตก่อนการบริจาคแต่ละครั้งมาเปรียบเทียบกับปริมาณเกล็ด โลหิตก่อนบริจาคครั้งแรก ใช้สถิติ pair t-test ผลการศึกษาพบว่า มีผู้บริจาคเกล็ดโลหิตจำนวน 157 ราย บริจาคตั้งแต่ 2 โดสขึ้น ไปร้อยละ 80.9 ค่าเฉลี่ยของจำนวนโดสที่ได้รับบริจาคเกล็ดโลหิตต่อคนเท่ากับ 1.8 ได้รับเกล็ดโลหิตรวม 3,072 โดส ระยะห่าง ของการบริจาคเกล็ดโลหิตอยู่ในช่วง 35-43 วัน การบริจาคเกล็ดโลหิตด้วยความถี่ต่อเนื่อง 20 ครั้งไม่ทำให้ปริมาณเกล็ดโลหิตลด  ลง ผู้บริจาคทุกรายมีปริมาณเกล็ดโลหิตไม่ต่ำกว่า 150 x 109/L สรุปว่า การบริจาคเกล็ดโลหิตด้วยความถี่ต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
ไม่ทำให้ผู้บริจาคมีเกล็ดโลหิตลดลง

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Kanokwan Klunklin

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 65000

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-18