ศัพท์เวชพันธุศาสตร์ ๘

ผู้แต่ง

  • Manop Pithukpakorn
  • Somchai Bovornkitti

คำสำคัญ:

ศัพท์เวชพันธุศาสตร์ ๘

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Manop Pithukpakorn

สาขาเวชพันธุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

Somchai Bovornkitti

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา, กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-02-14