ตัวรับแอนติเจนหลากชนิด

ผู้แต่ง

  • Vorapan Senanarong
  • Manop Pithukpakorn
  • Somchai Bovornkitti

คำสำคัญ:

ตัวรับแอนติเจนหลากชนิด, ตัวรับแอนติเจนหลากชนิด

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Vorapan Senanarong

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพ ๑๐๗๐๐

Manop Pithukpakorn

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพ ๑๐๗๐๐

Somchai Bovornkitti

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา, กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-02-14