กลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน: การรักษาตามหลักฐานเชิงประจักษ์

ผู้แต่ง

  • Phuttaphong Nipatta

คำสำคัญ:

กลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน, ปอดบวมน้ำ, การป้องกัน

บทคัดย่อ

กลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน (Acute respiratory distress syndrome: ARDS) พบบ่อยในผู้ป่วย
วิกฤต มีอัตราเสียชีวิตร้อยละ 40.0 และสร้างความเจ็บป่วยเรื้อรังในผู้รอดชีวิต วินิจฉัยโดยใช้เกณฑ์ตามคำนิยาม
เบอร์ลิน หรือดัดแปลงเกณฑ์ดังกล่าวตามทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีแต่ละพื้นที่ สาเหตุเกิดจากมีสิ่งกระตุ้น
เกิดการอักเสบขึ้นในปอดจนทำให้มีภาวะปอดบวมน้ำโดยทั่ว การรักษาประกอบด้วยการแก้ไขภาวะต้นเหตุที่
ส่งผลกระทบต่อปอดและการรักษาแบบประคับประคองผู้ป่วย ได้แก่ การช่วยหายใจโดยเครื่องช่วยหายใจแบบ
ปกป้องปอด การจัดท่านอนคว่ำ และการใช้ยาหย่อนกล้ามเนื้อระหว่างช่วยหายใจเพื่อช่วยการทำงานของเครื่องช่วย
หายใจ ช่วยลดการตายอย่างมีนัยสำคัญ การรักษากลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน ในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การ
ป้องกันโรคและรักษาให้เร็วขึ้น สามารถลดอุบัติการณ์และความรุนแรงของกลุ่มอาการนี้ได้

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Phuttaphong Nipatta

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-02-14