การประเมินการรุกรานกล้ามเนื้อหน้าอกในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมด้วยอัลตราซาวด์ เทคนิคเพิ่มเติม

ผู้แต่ง

  • Surapong Chareewit

คำสำคัญ:

มะเร็งเต้านม, อัลตราซาวด์, การรุกรานกล้ามเนื้อหน้าอก

บทคัดย่อ

การตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์เป็นวิธีมาตรฐานสำหรับการคัดกรองและวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม งานวิจัยแบบพรรณนาย้อน หลังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแม่นยำในการประเมินการรุกรานกล้ามเนื้อหน้าอกของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมโดยการตรวจด้วย อัลตราซาวด์เทคนิคเพิ่มเติม ในโรงพยาบาลพุทธชินราช ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 มีผู้ป่วย มะเร็งเต้านม 55 คน การตรวจด้วยอัลตราซาวด์เทคนิคเพิ่มเติมพบว่าก้อนมะเร็งรุกรานกล้ามเนื้อหน้าอก 20 คน (36.4%) และก้อน มะเร็งไม่รุกรานกล้ามเนื้อหน้าอก 35 คน (63.6%) ในขณะที่ผลการผ่าตัดและผลพยาธิวิทยา พบว่าก้อนมะเร็งรุกรานกล้ามเนื้อหน้าอกจริง16 คน (29.1%) และก้อนมะเร็งไม่รุกรานกล้ามเนื้อหน้าอกจริง 39 คน (70.9%) คำนวณค่าความไว ความจำเพาะค่า ทำนายผลบวก ค่าทำนายผล และความแม่นยำ ได้เท่ากับ ร้อยละ 100.0, 89.7, 80.0, 100.0 และ 92.7 ตามลำดับ สรุปการตรวจ ด้วยอัลตราซาวด์เทคนิคเพิ่มเติม มีความแม่นยำสูงในการประเมินการรุกรานกล้ามเนื้อหน้าอกผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Surapong Chareewit

กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก พิษณุโลก 65000

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-02-14