การพัฒนารูปแบบการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ผู้แต่ง

  • Mayuree Sukhupanyarak
  • Mayuree Sukhupanyarak
  • Utumporn Malaitong
  • Nuchanat Krairatcharoen
  • Supicha Ardkhitkran
  • Supicha Ardkhitkran

คำสำคัญ:

รูปแบบการดูแล, การดูแลแบบประคับประคอง, ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

บทคัดย่อ

การดูแลแบบประคับประคองส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็ง การวิจัยและพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการ ดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง เขตสุขภาพที่ 2 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.  2560 แบ่งการวิจัยเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 สำรวจสภาพการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง โดยเก็บข้อมูลจากพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 2 จำนวน 363 คน ร่วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 10 คน ผู้ป่วยโรค มะเร็งกับญาติที่มารักษาที่โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 30 คน ระยะที่ 2 สร้างรูปแบบการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ ป่วยโรคมะเร็ง โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากระยะที่ 1 และระยะที่ 3 นำรูปแบบมาใช้และประเมินผล รวบรวมข้อมูลจากพยาบาลวิชาชีพ  จังหวัดพิษณุโลก 81 คน พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 39 คน ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีค่า Palliative  Performance Scale (PPS) ≤ 70 และญาติผู้ดูแล 36 คน ด้วยแบบวัดความรู้การดูแลแบบประคับประคอง แบบวัดความปวดแบบสอบถามความพึงพอใจของญาติต่อการดูแล และความพึงพอใจของพยาบาลต่อการใช้รูปแบบ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบวิลคอกซัน พบว่า หลังใช้รูปแบบพยาบาลวิชาชีพมีความรู้การดูแลแบบประคับประคองเพิ่มขึ้น ผู้ป่วยมีระดับความปวดลดลง พยาบาลวิชาชีพพึงพอใจต่อรูปแบบระดับมาก และญาติผู้ดูแลพึงพอใจต่อการ ดูแลระดับมาก เช่นกัน สรุปคือ การพัฒนารูปแบบการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ส่งผลให้ผู้ป่วยมีความเจ็บปวดลดลง พยาบาลและญาติผู้ดูแลมีความพึงพอใจมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Mayuree Sukhupanyarak

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 65000

Mayuree Sukhupanyarak

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 65000

Utumporn Malaitong

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 65000

Nuchanat Krairatcharoen

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 65000

Supicha Ardkhitkran

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 65000

Supicha Ardkhitkran

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 65000

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-02-14