การเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตร์และประสิทธิภาพของการคุมกำเนิดด้วยฮอร์โมน ในผู้หญิงอ้วน

ผู้แต่ง

  • Apiradee Jirattigalachote ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 65000

คำสำคัญ:

การคุมกำเนิดด้วยฮอร์โมน, ภาวะอ้วน, เภสัชจลนศาสตร์, ประสิทธิภาพการคุมกำเนิด

บทคัดย่อ

ผู้หญิงอ้วนมีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์มากกว่าผู้หญิงที่ดัชนีมวลกายปกติ การคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพเป็น ประเด็นทางอนามัยการเจริญพันธ์ุที่สำคัญ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตร์ของฮอร์โมนที่ใช้คุมกำเนิดในผู้หญิง อ้วนทำให้ระดับฮอร์โมนในเลือดต่ำกว่าผู้หญิงที่ดัชนีมวลกายปกติ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด แต่การศึกษา ประสิทธิภาพของวิธีคุมกำเนิดส่วนใหญ่ ไม่ครอบคลุมถึงผู้หญิงที่น้ำหนักตัวมากกว่าร้อยละ 130 ของน้ำหนักตัวที่เหมาะสม แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ไม่มั่นใจในประสิทธิภาพของการคุมกำเนิดในผู้หญิงกลุ่มนี้ได้ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผล การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตร์ตลอดจนประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ของการคุมกำเนิดด้วยฮอร์โมนใน ผู้หญิงอ้วน ได้แก่ ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม แผ่นแปะคุมกำเนิด วงแหวนคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ห่วงคุม กำเนิด และยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้เป็นข้อมูลในการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดที่เหมาะสมต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-02-23