สิ่งปิดเพดานโหว่สำหรับผู้ป่วยหลังการผ่าตัดขากรรไกรบนร่วมกับรังสีรักษา บริเวณศีรษะและลำคอ

ผู้แต่ง

  • Narinee Anutarasotthi กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 65000

คำสำคัญ:

การผ่าตัดเพดาน, ปากเพดานโหว่, สิ่งปิดเพดานโหว่

บทคัดย่อ

การรักษาโรคมะเร็งช่องปากด้วยการผ่าตัดเพดานปากร่วมกับรังสีรักษาบริเวณศีรษะและลำคอ ส่งผลให้สภาพช่องปากเปลี่ยนไป  เพดานโหว่ สูญเสียฟันหลายซี่ ใบหน้าไม่เหมือนเดิม และการทำงานของขากรรไกรผิดปกติการบูรณะช่องปากด้วยสิ่งปิดเพดานโหว่ เพื่อรักษารูปร่างและความสวยงาม รวมทั้งการทำงานของขากรรไกรให้ใกล้เคียงปกติเปน็ สิ่งที่จำเป็นผู้ป่วยในรายงานนี้ไดรั้บการผ่าตัดโรคมะเร็งที่เพดานปากด้านขวาร่วมกับรังสีรักษาหลังจากนั้น ใส่สิ่งปิดเพดานโหว่ร่วมกับฟันเทียมทั้งปาก เพื่อบูรณะใบหน้า ขากรรไกรการพูด การกลืน และการบดเคี้ยวโดยหลักการรักษาคือ ตอ้ งไมมี่ฐานที่ขยายเกินหรือมีการบดเคี้ยวที่ไมก่ ลมกลืน สิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งปดิ เพดานโหว่ต้องแนบพอดี การกรอแต่งควรทำอย่างละเอียดแม่นยำ ส่งผลให้การรักษาได้ผลดี

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-02-23