แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนแพทย์

ผู้แต่ง

  • Wanna Ardonk กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 65000
  • Sukunya Rakkhajeekul กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 65000
  • Pornpimon Kasemsook กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 65000

คำสำคัญ:

แรงจูงใจ, แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนแพทย์, นักเรียนแพทย์

บทคัดย่อ

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนแพทย์เป็นปัจจัยสำคัญของนักเรียนแพทย์สำหรับความสำเร็จในการศึกษา การวิจัยเชิงพรรณนาแบบ ตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนแพทย์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์การเรียนของนิสิต แพทย์ชั้นปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จำนวน 180 คน ในปีการศึกษา  2559 สำรวจโดยใช้แบบสอบถามที่แปลจากต้นฉบับ the Strength of Motivation to Study Medicine (SMMS) เป็นภาษา ไทย โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 16 ข้อ ส่วนผลสัมฤทธิ์ในการเรียนพิจารณาจากผลการสอบเพื่อการประเมิน และรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านเพศ โครงการสอบเข้าเรียนแพทย์ และผลสัมฤทธิ์ในการเรียน มีคะแนนแรงจูงใจที่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 มีคะแนนแรงจูงใจเฉลี่ย 52.62, 52.35 และ 51.93 ตามลำดับ (p = 0.860) ส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบด้านลบต่อแรงจูงใจมากที่สุดคือ การทำคะแนนตกต่ำและสอบตกบ่อยๆ สรุปคือ นิสิตแพทย์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในระดับปานกลาง อาจารย์ผู้ดูแลควรพิจารณาหา แนวทางเพิ่มแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนของนิสิตแพทย์ให้มากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-02-23