รางวัลโนเบล ด้านพันธุศาสตร์ ๑ “การซ่อมดีเอนเอ”

ผู้แต่ง

  • Manop Pithukpakorn สาขาเวชพันธุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
  • Somchai Bovornkitti สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา, กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

คำสำคัญ:

ดีเอนเอ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-11-29