โรคต้อหินชนิดความดันตาปกติ

โรคต้อหินชนิดความดันตาปกติ

ผู้แต่ง

  • Chatmongkol Phruancharoen ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000

คำสำคัญ:

โรคต้อหินชนิดความดันตาปกติ, โรคต้อหิน, ความดันตา

บทคัดย่อ

โรคต้อหินชนิดความดันตาปกติเป็นโรคของเส้นประสาทตา วินิจฉัยได้จากการตรวจพบขั้วประสาทตา
ผิดปกติที่เข้าได้กับโรคต้อหิน ลานสายตาผิดปกติ มุมตาไม่แคบ และตรวจวัดความดันตาได้ต่ำกว่า 21 มิลลิเมตรปรอท
สาเหตุเกิดจากโรคของหลอดเลือดที่ทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดี ไมเกรน ความดันโลหิตต่ำช่วงกลางคืน ความดันโลหิต
ต่ำเกินไปจากยาลดความดัน การวินิจฉัยทำได้โดยการตรวจวัดความดันตาตรวจมุมตา ตรวจลักษณะขั้วประสาทตา
วัดความหนาของชั้นเส้นประสาทตาด้วย optical coherence tomography และตรวจลานสายตา หลักการรักษา คือ
ลดความดันตาให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมเช่นโรคต้อหินเรื้อรังอื่นๆ โดยทั่วไปเป้าหมายของค่าความดันตาที่เหมาะสมคือ
ลดลงร้อยละ 30 ของความดันตาเริ่มต้น วิธีการรักษาได้แก่ การใช้ยาหยอดตา เช่น ยา betaxolol ยา brimonidine
และยากลุ่ม prostaglandin การใช้เลเซอร์ trabeculoplasty การผ่าตัด trabeculectomy การใช้ยากลุ่ม calcium
channel blockers และติดตามความดันโลหิตตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อหาช่วงเวลาที่ความดันโลหิตต่ำเกินไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-11-29