อุบัติการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

อุบัติการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ผู้แต่ง

  • Chiranuwat Srikaew, จิรานุวัฒน์ ศรีแก้ว กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก, 65000

คำสำคัญ:

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น, การตั้งครรภ์ไม่พร้อม, การคุมกำเนิด

บทคัดย่อ

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ สำหรับประเทศไทยการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นก็เป็น
ปัญหาสำคัญ เนื่องจากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุบัติการณ์
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่มาคลอดที่โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โดยอ้างอิงข้อมูลจาก
แบบคัดกรองการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จากคลินิกวัยรุ่น ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลผู้ป่วยวัยรุ่นที่มาคลอดที่โรงพยาบาล
พุทธชินราช ในช่วงระยะเวลา 1 ปี พบว่า มีหญิงตั้งครรภ์มาคลอดที่โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จำนวน 3,482
ราย เป็นวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และมาคลอดจำนวน 588 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.9 ของหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมดโดยมีค่ากลาง
อายุ 17 ปี (ช่วงอายุ 13-20 ปี) เป็นการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจถึง 580 คน (98.6%) ส่วนสาเหตุของการตั้งครรภ์ในครั้งนี้
คือ วัยรุ่นคิดว่าตนเองไม่น่าตั้งครรภ์ได้ง่าย 484 คน (82.3%) ความผิดพลาดในการคุมกำเนิด 93 คน (15.8%) ปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นคือ อายุของมารดาของวัยรุ่น เมื่อแบ่งวัยรุ่น ออกเป็น 2 กลุ่ม คือช่วงอายุน้อยกว่า
15 ปี กับ 15 ถึง 20 ปี พบว่าค่ากลางอายุของมารดาขณะตั้งครรภ์ครั้งแรกในกลุ่มแรกคือ 36 ปี ส่วนกลุ่มที่ 2 คือ
19 ปี (p < 0.001) โดยสรุปอุบัติการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่มาคลอดที่โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก มีอัตรา
สูงมาก และปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือ อายุในการตั้งครรภ์ครั้งแรกของมารดาของวัยรุ่น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-01-04