ตับอ่อนประดิษฐ์กับโรคเบาหวาน: Artificial Pancreas and Diabetes Mellitus

ผู้แต่ง

  • เทพ หิมะทองคำ Thep Himathongkam The Academy of Science, The Royal Institute of Thailand, Bangkok 10300
  • ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ Chidchanok Lursinsap The Academy of Science, The Royal Institute of Thailand, Bangkok 10300
  • สมชัย บวรกิตติ Somchai Bovornkitti The Academy of Science, The Royal Institute of Thailand, Bangkok 10300

บทคัดย่อ

no abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

เทพ หิมะทองคำ Thep Himathongkam, The Academy of Science, The Royal Institute of Thailand, Bangkok 10300

The Academy of Science, The Royal Institute of Thailand, Bangkok 10300

ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ Chidchanok Lursinsap, The Academy of Science, The Royal Institute of Thailand, Bangkok 10300

The Academy of Science, The Royal Institute of Thailand, Bangkok 10300

สมชัย บวรกิตติ Somchai Bovornkitti, The Academy of Science, The Royal Institute of Thailand, Bangkok 10300

The Academy of Science, The Royal Institute of Thailand, Bangkok 10300

Downloads