ตับอ่อนประดิษฐ์กับโรคเบาหวาน: Artificial Pancreas and Diabetes Mellitus

Main Article Content

เทพ หิมะทองคำ Thep Himathongkam
ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ Chidchanok Lursinsap
สมชัย บวรกิตติ Somchai Bovornkitti

Abstract

no abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Editorals
Author Biographies

เทพ หิมะทองคำ Thep Himathongkam, The Academy of Science, The Royal Institute of Thailand, Bangkok 10300

The Academy of Science, The Royal Institute of Thailand, Bangkok 10300

ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ Chidchanok Lursinsap, The Academy of Science, The Royal Institute of Thailand, Bangkok 10300

The Academy of Science, The Royal Institute of Thailand, Bangkok 10300

สมชัย บวรกิตติ Somchai Bovornkitti, The Academy of Science, The Royal Institute of Thailand, Bangkok 10300

The Academy of Science, The Royal Institute of Thailand, Bangkok 10300