การพัฒนารูปแบบการป้องกันการติดเชื้อในกระแสโลหิตที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อ ในโรงพยาบาลสำหรับหออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม: The Development of a Model for Nosocomial Sepsis Prevention in Medical Intensive Care Unit

ผู้แต่ง

  • สนอง สืบสายอ่อน Sanong Subsaion Medical Intensive Care Unit 2, BuddhachinarajPhitsanulok hospital
  • แสงดาว แสงไชย Sangdao Sangchai Medical Intensive Care Unit 2, BuddhachinarajPhitsanulok hospital
  • อ้อมใจ พูลสวัสดิ์ Ormjai Pulsawat Medical Intensive Care Unit 2, BuddhachinarajPhitsanulok hospital
  • ธัญญลักษณ์ หวังเจริญเวทย์ Tanyaluk Wangjaroenwet Infectious Control Unit, BuddhachinarajPhitsanulok hospital

บทคัดย่อ

Nosocomial sepsis is the major cause of death among the patients. The aim of this study was to develop a model for nosocomial sepsis prevention in medical intensive care unit (MICU). It was conducted in the Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital, from January to November 2016. Research and development was used as the research methodology. This study was conducted in three phases. The first phase explored the current situation of nosocomial sepsis prevention in MICU, the second phase developed the nosocomial sepsis prevention model and the third phase evaluated the implementation of the model. Data were collected from focus group discussion and questionnaires. Research participants in the first phase are 21 MICU nurses and 3 Infectious Control nurses, the second phase are 21 nurses, 8 nurse aids, 3 general officers, and 288 patients, and the third phase are 21 registered nurses, 8 nurse aids, and 3 general officers.The research instruments consist questioners,observational guide,and focus group discussion guide. Quantitative data were analyzed by descriptive statistics,Chi-Square and Fisher exact test. Qualitative data were analyzed by content analysis.The result of this study revealed that nosocomial sepsis rate in MICU before and after used the nosocomial sepsis prevention model were statistically significant differently (p < 0.05). Most of health care providers stated that this model is clear, feasibility, and efficacy to implement this model for prevention nosocomial sepsis in the hospital.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

สนอง สืบสายอ่อน Sanong Subsaion, Medical Intensive Care Unit 2, BuddhachinarajPhitsanulok hospital

Medical Intensive Care Unit 2, BuddhachinarajPhitsanulok hospital

แสงดาว แสงไชย Sangdao Sangchai, Medical Intensive Care Unit 2, BuddhachinarajPhitsanulok hospital

Medical Intensive Care Unit 2, BuddhachinarajPhitsanulok hospital

อ้อมใจ พูลสวัสดิ์ Ormjai Pulsawat, Medical Intensive Care Unit 2, BuddhachinarajPhitsanulok hospital

Medical Intensive Care Unit 2, BuddhachinarajPhitsanulok hospital

ธัญญลักษณ์ หวังเจริญเวทย์ Tanyaluk Wangjaroenwet, Infectious Control Unit, BuddhachinarajPhitsanulok hospital

Infectious Control Unit, BuddhachinarajPhitsanulok hospital

Downloads