สมการทำนายการได้รับแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อย กรณีศึกษาฟลูออไรด์จากการบริโภคน้ำประปา: Prediction of Microelement Intake: A Case Study of Fluoride from Tap Water Consumption

ผู้แต่ง

  • สุธน เพ็งคุ้ม Suton Pengkhum Regional Health Promotion Center 2, Phitsanulok, 65000

บทคัดย่อ

Fluoride is a trace element. Thai people receives fluoride from tap water drinking. The purposes of this descriptive study were to find out fluoride level in tap water and predict the fluoride intake from tap water consumption in five provinces located in the Health Area 2 of the year between 2009 to 2015. The results showed that, from 355 tap water samples, the lowest fluoride level in tap water had 0.001 mg/L. whereas, the highest level was 5.02 mg/L. The results predicted that the 10 levels of fluoride concentration gave the proper water consumption. The children under 8 years old, both boy and girl, required the same content fluoride by 4 levels (0.40, 0.60, 0.90 and 1.20 mg/day). The male children with the age > 9 years old required 3 levels of fluoride (1.60, 2.40 and 2.80 mg/day), while female required 4 levels (1.70, 2.30, 2.40 and 2.60 mg/day). In conclusion, the risk assessment from predicted equation showed that the fluoride content of tap water less than 0.50 mg/L affected on people. The policy must be directed to the implementation of the water supply. Department of Health communicates the health risk. Production supply monitoring water quality standards. People should assess their own risk.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

สุธน เพ็งคุ้ม Suton Pengkhum, Regional Health Promotion Center 2, Phitsanulok, 65000

Regional Health Promotion Center 2, Phitsanulok, 65000

Downloads