โรคผิวหนังจากเชื้อราในผู้ต้องขัง: Fungal Skin Infection in Prisoners

ผู้แต่ง

  • พงษ์ศักดิ์ ราชสมณะ Pongsak Ratsamana Department of Family medicine Sawankhaloke Hospital, Sukhothai
  • วิโรจน์ วรรณภิระ Wiroj Wannapira Department of Family medicine, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital, Phitsanulok, 65000

บทคัดย่อ

Fungal skin infections are common disease in public health and clinical practice. However, epidemiology data and associated factors of fungal skin infection diseases in prisoners are limited. The objectives of this study were to estimate the prevalence of fungal skin infection diseases and to determine the associated factors contribute to fungal skin diseases among prisoners. A cross-sectional analytic study was conducted in the Sawankhaloke Prison, Sukhothai province during October to December 2014. Data were collected by using questionnaire and physical examination by physician. Out of total 600 prisoners, 477 were voluntarily entered in this study. The prevalence of fungal skin infection diseases was 48.0 %. Among these, the top 5 skin diseases were tinea versicolor (29.3%), tinea capitis (23.1%), tinea cruris (23.1%), tinea corporis (19.2%) and candidiasis (3.1%). The regular hair washing group had fungal skin infection less than group that had less hair washing (p = 0.014). In summary, fungal skin infection diseases are common among prisoners.

Author Biographies

พงษ์ศักดิ์ ราชสมณะ Pongsak Ratsamana, Department of Family medicine Sawankhaloke Hospital, Sukhothai

Department of Family medicine Sawankhaloke Hospital, Sukhothai

วิโรจน์ วรรณภิระ Wiroj Wannapira, Department of Family medicine, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital, Phitsanulok, 65000

Department of Family medicine, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital, Phitsanulok, 65000

Downloads