การศึกษาภาวะรบกวนจากน้ำตาลแมนโนสที่ความเข้มข้นต่ำในหลอดทดลอง ต่อการตรวจวัดค่าน้ำตาลในเลือดด้วยเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วแบบพกพา: In Vitro Study of Low Concentrations of D Mannose Interferences on Blood Glucose Testing by Glucose Meters

ผู้แต่ง

  • กานต์ชนก วิทยาภรณ์พงศ์ Kanchanok Wittayapornpong Medical Technology, Allied Health Sciences, Naresuan University Phitsanulok, 65000
  • วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล Wanvisa Treebuphachatsakul Medical Technology, Allied Health Sciences, Naresuan University Phitsanulok, 65000

บทคัดย่อ

D mannose has added in dietary supplement for prevention of urinary tract infections in diabetic patients by preventing certain bacteria (E. coli) from adhering to the wall of the bladder. An interference of D mannose in blood circulation on blood glucose testing by glucose meter should deserve to study. The objective of this study was to determine the concentrations that can interference of blood glucose testing obtained from five glucose meters. D-mannose interference was determined in vitro. Whole blood samples with two concentrations of glucose were prepared. Each concentration of whole blood samples was spiked with D mannose solution to obtain final concentrations of D mannose from 1 to 40 mg/dl. Interference values were calculated in percentage of biases. This study used bias within ± 10% as an acceptance following by the CLIA’88 guidelines. The results showed that the interferences between paired samples were greater than 10% when D mannose concentrations ranged from 3 to 40 mg/dl at 151 ± 1.84 mg/dl of glucose concentration and from 10 to 40 mg/dl at 273 ± 3.43 mg/dl for glucose meter D using GDH-PQQ principle. D mannose at high concentrations interfered blood glucose testing by glucose meter C at 15 ± 1.84 mg/dl and glucose meter E at both concentrations of blood glucose. This study found low concentrations of D mannose could provide interference greater than acceptable criteria for blood glucose testing obtained from glucose meter operates by GDH-PQQ principle, but could slightly increase of blood glucose obtained from GDH-FAD, GOx-NAD, and GOx photometry meters. Therefore, diabetic patients should be aware of falsely high blood glucose results by using GDH-PQQ glucose meter for monitoring of blood glucose when taking D mannose as supplement.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

กานต์ชนก วิทยาภรณ์พงศ์ Kanchanok Wittayapornpong, Medical Technology, Allied Health Sciences, Naresuan University Phitsanulok, 65000

Medical Technology, Allied Health Sciences, Naresuan University Phitsanulok, 65000

วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล Wanvisa Treebuphachatsakul, Medical Technology, Allied Health Sciences, Naresuan University Phitsanulok, 65000

Medical Technology, Allied Health Sciences, Naresuan University Phitsanulok, 65000

Downloads