กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาภาวะรบกวนจากน้ำตาลแมนโนสที่ความเข้มข้นต่ำในหลอดทดลอง ต่อการตรวจวัดค่าน้ำตาลในเลือดด้วยเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วแบบพกพา: In Vitro Study of Low Concentrations of D Mannose Interferences on Blood Glucose Testing by Glucose Meters Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล