การรักษาฟันหน้าล่างซ้อนเกในฟันชุดผสม: รายงานผู้ป่วย Treatment of Mandibular Anterior Crowding in the Mixed Dentition: A Case Report

ผู้แต่ง

  • วรรณา โล้วพฤกษ์มณี Wanna Lowphruckmanee Department of Dentistry, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital, Amphur Muang, Phitsanulok, 65000

บทคัดย่อ

Mandibular anterior crowding in the mixed dentition should be evaluated and involved early intervention to prevent severe arch length discrepancy in permanent dentition. This report case was a eight years old girl who had mandibular anterior crowding in the mixed dentition treated with removable orthodontic appliances designed with finger spring to move right mandibular permanent lateral incisor distally that was overlapped lingually to right mandibular permanent central incisor about 70%. The second plate had double cantilever spring to move right mandibular permanent lateral incisor labially to align in mandibular arch. Treatments were success from proper appliance, parents and patient cooperation.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

วรรณา โล้วพฤกษ์มณี Wanna Lowphruckmanee, Department of Dentistry, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital, Amphur Muang, Phitsanulok, 65000

Department of Dentistry, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital, Amphur Muang, Phitsanulok, 65000

Downloads