การประเมินความรู้และทัศนคติของผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อหนังสือ “ทำความรู้จักกับยา": The Evaluation of Knowledge and Attitude of Cancer Patients towards the Chemotherapy Handbook

ผู้แต่ง

  • กิตติมา หวังธีระประเสริฐ Kittima Wangteeraprasert Cancer center, Naresuan University hospital, Faculty of Medicine, Naresuan University, Phitsanulok, 65000
  • วิทวัส จิตต์ผิวงาม Wittawat Jitpewgnam Cancer center, Naresuan University hospital, Faculty of Medicine, Naresuan University, Phitsanulok, 65000
  • จันทรา คงเจริญ Chantra Kongcharoen Cancer center, Naresuan University hospital, Faculty of Medicine, Naresuan University, Phitsanulok, 65000
  • กรรณิกา มีรุณ Kannika Meerun Cancer center, Naresuan University hospital, Faculty of Medicine, Naresuan University, Phitsanulok, 65000

บทคัดย่อ

The cancer center of Naresuan University Hospital (NUH) had given the “Knowing the Chemotherapy” handbook to cancer patients. This prospective descriptive study aimed to evaluate the knowledge, attitude and satisfaction of the cancer patients and their relatives about chemotherapy after reading this handbook. The data, collected from the cancer patients and their relatives at Cancer Center of NUH from October 2015 to January 2016, were included general information, the 18 test questions and the satisfaction of the handbook. Statistical analysis using percentage and Fisher’s exact test. Of the total 40 participants, 25 were women (62.5%). The median of age was 54.5 year-old. Thirty one participants (77.5%) had the test score ≥ 70%. The age, sex, education, occupation and mean monthly income had no effect on receiving the knowledge from the chemotherapy handbook (p = 1.00, 0.44, 0.46, 0.72 and 0.27 respectively). The most common misunderstanding test question was “Eating meat cause the growth of cancer cells” (65.0%). The most useful media about the information of chemotherapy was this handbook (80.0%). The overall satisfaction of the handbook was moderate level. In conclusion, the chemotherapy handbook is the appropriate media to give the useful information of chemotherapy and fulfill the patient requirement. The patients and their relatives can read this handbook to gain knowledge about cancer treatment by chemotherapy and performed self-care management properly.

Author Biographies

กิตติมา หวังธีระประเสริฐ Kittima Wangteeraprasert, Cancer center, Naresuan University hospital, Faculty of Medicine, Naresuan University, Phitsanulok, 65000

Cancer center, Naresuan University hospital, Faculty of Medicine, Naresuan University, Phitsanulok, 65000

วิทวัส จิตต์ผิวงาม Wittawat Jitpewgnam, Cancer center, Naresuan University hospital, Faculty of Medicine, Naresuan University, Phitsanulok, 65000

Cancer center, Naresuan University hospital, Faculty of Medicine, Naresuan University, Phitsanulok, 65000

จันทรา คงเจริญ Chantra Kongcharoen, Cancer center, Naresuan University hospital, Faculty of Medicine, Naresuan University, Phitsanulok, 65000

Cancer center, Naresuan University hospital, Faculty of Medicine, Naresuan University, Phitsanulok, 65000

กรรณิกา มีรุณ Kannika Meerun, Cancer center, Naresuan University hospital, Faculty of Medicine, Naresuan University, Phitsanulok, 65000

Cancer center, Naresuan University hospital, Faculty of Medicine, Naresuan University, Phitsanulok, 65000

Downloads