พาราควอตมีพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมน้อยมาก:Paraquat has Minimal Toxicity in the Environment

Main Article Content

สุรจิต สุนทรธรรม Surajit Suntorntham
สมชัย บวรกิตติ Somchai Bovornkitti

Abstract

no abstract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Editorals
Author Biographies

สุรจิต สุนทรธรรม Surajit Suntorntham, HRH Princess Chulabhorn Collage of Medical Science

HRH Princess Chulabhorn Collage of Medical Science

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

สมชัย บวรกิตติ Somchai Bovornkitti, The Academy of Science, The Royal Institute of Thailand, Bangkok 10300

The Academy of Science, The Royal Institute of Thailand, Bangkok 10300