การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันระหว่างกลุ่มผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 48 ชั่วโมงแรก กับกลุ่มได้การผ่าตัดนานกว่า 48 ชั่วโมง

ผู้แต่ง

  • ชินวัฒน์ บ่ายเที่ยง กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

คำสำคัญ:

ผู้ป่วยสูงอายุกระดูกสะโพกหัก, ระยะเวลาการผ่าตัดไม่เกิน 48 ชั่วโมง, ระยะเวลาการผ่าตัดนานกว่า 48 ชั่วโมง, ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน

บทคัดย่อ

บทนำ: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน อัตราการตาย อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน และอุบัติการณ์การหักซ้ำของกระดูกสะโพก ระหว่างกลุ่มการดูแลผ่าตัดไม่เกิน 48 ชั่วโมง กับการดูแลผ่าตัดแบบนานกว่า 48 ชั่วโมง

วิธีการศึกษา: การศึกษานี้เป็นการศึกษาย้อนหลังในผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักชนิดไม่รุนแรงที่มารับบริการในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 291 ราย อายุ 50 ปีขึ้นไป วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา Independence t-test และ Chi-square test

ผลการศึกษา: กลุ่มการดูแลผ่าตัดไม่เกิน 48 ชั่วโมงแรก มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันดีกว่ากลุ่มการดูแลผ่าตัดแบบนานกว่า 48 ชั่วโมงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.001) แต่อัตราการตาย อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน และอุบัติการณ์การหักซ้ำของกระดูกสะโพกไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

สรุปผล: กลุ่มการดูแลผ่าตัดไม่เกิน 48 ชั่วโมงสามารถช่วยเพิ่ม ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน เพิ่มความสามารถในการเดินก่อนกลับบ้านที่อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วย และสภาวะทางสุขภาพที่ดีของผู้ป่วย อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล ดังนั้นควรมีการติดตามผลการดูแลผ่าตัดไม่เกิน 48 ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางตัดสินใจสำหรับระยะเวลาที่เหมาะสมในการรักษาผ่าตัดผู้ป่วยกระดูกสะโพกต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

Rapp K, Büchele G, Dreinhöfer K, Bücking B, Becker C, Benzinger P. Epidemiology of hip fractures. Z Gerontol Geriatr. 2019; 52:10-6.Ahmed RA, Marrie TJ, Huang JQ. Thoracic empyema in patients with community-acquired pneumonia. Am J Med 2006;119(10):877-83.3.

Wajanavisit W, Woratanarat P, Sawatriawkul S, Lertbusayanukul C, Ongphiphadhanakul B. Cost-Utility Analysis of Osteoporotic Hip Fractures in Thais. J Med Assoc Thai. 2015; 98 Suppl 8:S65-9.

Roberts KC, Brox WT, Jevsevar DS, Sevarino K. Management of hip fractures in the elderly. J Am Acad Orthop Surg. 2015; 23:131-7.

Cauley JA, Chalhoub D, Kassem AM, Fuleihan Gel H. Geographic and ethnic disparities in osteoporotic fractures. Nature reviews Endocrinology. 2014; 10:338-51.

Kanis JA, Oden A, McCloskey EV, Johansson H, Wahl DA, Cooper CJOi. A systematic review of hip fracture incidence and probability of fracture worldwide. 2012; 23:2239-56.

Phadungkiat S, Chariyalertsak S, Rajatanavin R, Chiengthong K, Suriyawongpaisal P, Woratanarat P. Incidence of hip fracture in Chiang Mai. J Med Assoc Thai. 2002; 85:565-71.

Vaseenon T, Luevitoonvechkij S, Wongtriratanachai P, Rojanasthien S. Long-term mortality after osteoporotic hip fracture in Chiang Mai, Thailand. J Clin Densitom. 2010; 13:63-7.

Yusuwan K. A comparison of the success rate of surgery in the first 48 hours and other complications between the traditional care and the fast-track surgery in patients with hip fracture, Chaophraya Yommarat Hospital. Singburi Hospital Journal. 2021; 30:39 - 52.

Atthakomol P, Manosroi W, Phinyo P, Pipanmekaporn T, Vaseenon T, Rojanasthien S. Prognostic factors for all-cause mortality in Thai patients with fragility fracture of hip: comorbidities and laboratory evaluations. Medicina (Kaunas). 2020; 56:311.

Abeygunasekara T, Lekamwasam S, Lenora J, Alwis G, research. Quality of Life and Functional Independence of Hip Fracture Patients: Data from a Single Center Follow-Up Study in Sri Lanka. Ann Geriatr Med Res. 2021; 25:98.

Klestil T, Röder C, Stotter C, Winkler B, Nehrer S, Lutz M, et al. Impact of timing of surgery in elderly hip fracture patients: a systematic review and meta-analysis. Sci Rep. 2018; 8:13933.

Moja L, Piatti A, Pecoraro V, Ricci C, Virgili G, Salanti G, et al. Timing matters in hip fracture surgery: patients operated within 48 hours have better outcomes. A meta-analysis and meta-regression of over 190,000 patients. PloS one. 2012; 7:e46175.

Yaron N, Kuniavsky M, Alexander K, Olga B, Nethanel G, Shuli H, et al. Performing Hip Fracture Repair within 48 Hours from Admission May Decrease Mortality, the Israeli National Program for Quality Indicators Experience. J Geriatr Med Gerontol. 2021; 7.

Seong YJ, Shin WC, Moon NH, Suh KT. Timing of Hip-fracture Surgery in Elderly Patients: Literature Review and Recommendations. Hip Pelvis. 2020; 32:11-6.

Lemeshow S, Hosmer DW, Klar J, Lwanga SK, Organization WH. Adequacy of sample size in health studies: Chichester: Wiley; 1990.

Shyu Y-IL, Liang J, Wu C-C, Su J-Y, Cheng H-S, Chou S-W, et al. Interdisciplinary Intervention for Hip Fracture in Older Taiwanese: Benefits Last for 1 Year. J Gerontol A Biol Sci. 2008; 63:92-7.

Unnanuntana A, Jarusriwanna A, Nepal S. Validity and responsiveness of Barthel index for measuring functional recovery after hemiarthroplasty for femoral neck fracture. Archives of orthopaedic and trauma surgery. 2018; 138:1671-7.

Doruk H, Mas MR, Yildiz C, Sonmez A, Kýrdemir V. The effect of the timing of hip fracture surgery on the activity of daily living and mortality in elderly. Arch Gerontol Geriatr. 2004; 39:179-85.

Khiewamorn Y. Incidence and Factors Associated with 1-Year Mortality in Elderly Hip Fracture Patients Underwent Hip Surgery at Chaophrayayommarat Hospital. Region 4-5 Medical Journal. 2021; 40:439-48.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

25-08-2023