ความแม่นยำในการวินิจฉัยภาวะไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน โดยใช้อัลตราซาวด์ในโรงพยาบาลสิงห์บุรี

ผู้แต่ง

  • กนกพร ตั้งตรัยรัตนกุล กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลสิงห์บุรี

บทคัดย่อ

เป็นการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความแม่นยำในการวินิจฉัยภาวะไส้ติ่งอักเสบโดยใช้อัลตราซาวด์และ Alvarado score โดยศึกษาย้อนหลังและไปข้างหน้า ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2559จำนวนผู้ป่วย 225 ราย เป็นชาย 82 ราย หญิง 143 ราย อายุเฉลี่ย 36.21 ปี ทำการเก็บข้อมูลของผู้ป่วยจากเวชระเบียนแล้วนำข้อมูลมาคำนวณ Alvarado score เก็บข้อมูลผลการอัลตราซาวด์จากระบบที่ใช้ในการจัดการรูปภาพทางการแพทย์ Picture Archiving and Communication System (PACS) แล้วนำข้อมูลมาคำนวณ ultrasound 5-point scale คำนวณ Sensitivity, Specificity, Positive predictive value  และ Negative predictive value ในการวินิจฉัยภาวะไส้ติ่งอักเสบโดยนำ Alvarado score และ ultrasound 5-point scaleที่ได้มาเปรียบเทียบกับผลการผ่าตัดและการติดตามการรักษา ผลการศึกษาพบว่า ultrasound 5-point scale มี sensitivity, positive predictive value และ negative predictive value มากกว่า Alvarado score ดังนั้น ultrasound 5-point scale จึงสามารถนำมาช่วยในการวินิจฉัย ว่าผู้ป่วยน่าจะมีภาวะไส้ติ่งอักเสบจริง หรือไม่น่าจะมีภาวะไส้ติ่งอักเสบ ได้ถูกต้องแม่นยำกว่าการใช้ Alvarado score เพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่สงสัยภาวะไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน แต่ผลการตรวจร่างกายร่วมกับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการยังไม่เพียงพอที่จะวินิจฉัยโรคได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alvarado A. A practical score for early diagnosis of acute appendicitis. Ann Emerg Med 1986;15:557-64.

Ohle R, O'Reilly F, O'Brien K. The Alvarado score for predicting acute appendicitis: a systematic review. BMC Medicine 2011;9:139.

Chan MY, Teo BS, Ng BL. The Alvarado score and acute appendicitis. Ann Acad Med Singapore 2001;30:510-2.

Kessier N, Cyteval C, Gallix B. Appendicitis: Evaluation of Sensitivity, Specificity and Predictive Values of US, Doppler US , and Laboratory Findings. Radiology 2004;230:472-478.

Pacharn P, Ying J, Linam EL. Sonography in the Evaluation of Acute Appendicitis Are Negative Sonographic Findings Good Enough?. J Ultrasound Med 2010;29:1749-1755.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

10/10/2022