การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตด้วย Glasgow Benefit Inventory ในผู้ป่วยท่อน้ำตาอุดตันระหว่างก่อนและหลังการผ่าตัดเปิดทางเชื่อมระหว่างถุงน้ำตากับช่องจมูกจากภายนอก โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้แต่ง

  • วันทนา ลีพิทักษ์วัฒนา จักษุ โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช

คำสำคัญ:

คุณภาพชีวิต, ท่อน้ำตาอุดตัน, การผ่าตัดเปิดทางเชื่อมระหว่างถุงน้ำตากับช่องจมูกจากภายนอก

บทคัดย่อ

การวิจัยเป็นแบบกึ่งทดลอง(Quasi-experimental study) ศึกษาแบบไปข้างหน้า (Prospective study) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตด้วยแบบวัด Glasgow Benefit Inventory (GBI) ในผู้ป่วยท่อน้ำตาอุดตันระหว่างก่อนและหลังการผ่าตัดเปิดทางเชื่อมระหว่างถุงน้ำตากับช่องจมูกจากภายนอกโดยวิธีเย็บเฉพาะแผ่นเนื้อเยื่อด้านหน้าและใส่ท่อค้ำซิลิโคน ในโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแก้ไขท่อน้ำตาอุดตัน ในหอผู้ป่วย จักษุ โสต ศอ นาสิก คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์คัดเข้าจำนวน 31 คน ระยะเวลาในการเก็บเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึงเดือนมกราคม 2560เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยและแบบวัดคุณภาพชีวิต Glasgow Benefit Inventory (GBI) จาก Robinson K และคณะ มีทั้งหมด 18 ข้อ ซึ่งแปลและแปลทวนกลับ ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญทางจักษุ นำมาทดสอบหาความเที่ยงได้ค่า 0.83 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการวิเคราะห์สถิติ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ  และเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตก่อน-หลังผ่าตัดด้วย Paired samples t test

ผลการวิจัยพบว่าผู้ป่วยท่อน้ำตาอุดตันมีคุณภาพชีวิตโดยรวม ด้านทั่วไป ด้านร่างกายและด้านสังคม หลังการผ่าตัดสูงกว่าก่อนผ่าตัดด้วยค่าเฉลี่ย 79.12, 85.75, 79.56 และ 52.15 คะแนน ตามลำดับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p<0.001)ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงว่าคุณภาพชีวิตหลังผ่าตัดดีกว่าก่อนผ่าตัด การผ่าตัดเปิดทางเชื่อมระหว่างถุงน้ำตากับช่องจมูกจากภายนอกสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยท่อน้ำตาอุดตัน

Downloads

Download data is not yet available.

References

ละอองศรี อัชชนียะสกุล. การติดเชื้อของทางเดินน้ำตา. ใน: อดิศักดิ์ ตรีนวรัตน์, พนิดา โกสียรักษ์วงศ์, บรรณาธิการ.ตาติดเชื้อ.กรุงเทพ: สยามศิลปะการพิมพ์. 2546 ; 92-8.

Struck HG , Hohne C , Tost M. Diagnosis and therapy of chronic cancliculitis. Ophthalmology. 1992 ; 89 : 233 – 6.

อารีย์ นิมิตวงศ์สกุล. โรคท่อน้ำตาตันในผู้ใหญ่ (อินเทอร์เน็ต).กรุงเทพ:ศูนย์โรคตา รพ. เมตตาประชารักษ์ สาขาสุขุมวิท;2013 (วันที่อ้างถึง 13 พ.ย. 2556). เข้าถึงได้จาก https://www.doctoraree.com. /โรคท่อน้ำตาตันในผู้ใหญ่.

ณัฐวุฒิ วะน้ำค้าง.ท่อน้ำตาอุดตัน ปัญหาตาที่ต้องรักษา (อินเทอร์เน็ต). กรุงเทพ:บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล;2013 (วันที่อ้างถึง 1 เม.ย. 2556).

เข้าถึงได้จาก https://www.bumrungrad.com/healthspot/.../nasolacrimal-duct-obstruction.

Dolman PJ. External Dacryocystorhinotomy versus nonlaser endonasal dacryocystorhinostomy.Ophthalmology. 2003 ; 110 : 78-84.

Tarbet KJ, Custer PL. External dacryocystorhinostomy,surgical success, patient satisfaction, and economic cost. Ophthalmology. 1995 ; 102 : 1065-70.

Ho A, Sachidananda R,Carrie S,Neoh C .Quality of life assessment after non-laser endonasal dacryocystorhinostomy. Clin Otolaryngol. 2006 ; 31 : 339-403.

Robinson K, Gatehouse S, Browning G. Measuring patient benefit from otorhinolaryngological surgery and therapy. Annals of Otology, Rhinology and Laryngology. 1996 ; 105 : 415-22.

ศรินทิพย์ พานชัยเจริญ และวราภรณ์ มิตรสันติสุข. ประสิทธิผลของการผ่าตัด External Dacryocystorhinostomy ในการรักษาภาวะท่อน้ำตาอุดตันในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ.วาสารจักษุธรรมศาสตร์. 2555 ; 7 : 13-9.

จุฑารัตน์ ป้อมสถิตย์. ผลการรักษาผู้ป่วยโรคท่อน้ำตาอุดตันโดยวิธี External Dacryocystorhinotomyโดยใช้เทคนิคเย็บเฉพาะanterior flap ร่วมกับการใส่ท่อsilicone tube. จักษุเวชสาร. 2557 ; 28 : 2-9.

S.J.Bakri , A.S.Carney , K. Robinson , N.S. Jone , R.N. Downes.Quality of life outcomes following dacryocystorhinostomy:external and endonasal laser techniques compared. The international journal on orbit disorders oculoplastic and lacrimal. 2009 ; 8 : 83-5.

Belinda W. Hii1, Alan A. McNab2, and Justin D. Friebel. A Comparison of External and Endonasal Dacryocystorhinostomy in Regard to Patient Satisfaction and Cost Orbit 2012 ; 31 : 67-76.

HB Smith, SB Jyothi, OAR Mahroo, PN Shams, M Sira, S Dey, et al. Patient-reported benefit from oculoplastic surgery.Eye. 2012 ; 26 : 1418-23.

G Jutley, R Karim, N Joharatnam, S Latif, T Lynch and JM Olver. Patient satisfactionfollowing endoscopicn endonasal dacryocystorhinostomy:a quality of life study.Eye. 2013 ; 27 : 1084-9.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-23