การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่มีภาวะการหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน

ผู้แต่ง

  • อโนชา กลิ่นสุคนธ์ -

คำสำคัญ:

มะเร็งต่อมไทรอยด์, การพยาบาล, การหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน

บทคัดย่อ

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคก้อนในต่อมไทรอยด์ที่สำคัญที่สุด คือ มะเร็งของ ต่อมไทรอยด์ ซึ่งผลข้างเคียงที่พบตามมาได้แก่ ภาวะไทรอยด์เป็นพิษจากการที่ต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนมากขึ้น หรือก้อนโตมากจนกดอวัยวะข้างเคียง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด ซึ่งการตัดต่อมไทรอยด์ออกอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตามมา เช่น การเกิด Airway obstruction, Hypovolemic shock จากการเสียเลือด, ภาวะ Thyroid crisis, ภาวะ Hypocalcemia, laryngeal nerve paralysis หรือการติดเชื้อแผลผ่าตัด 

กรณีศึกษา : ผู้ป่วยหญิงไทยวัย 52 ปี มารับการผ่าตัด CA thyroid ตามนัด ภายหลังการผ่าตัด ผู้ป่วยมีภาวะการหายใจล้มเหลว ได้รับการใส่ ET tube on ventilator หลัง off ET tube ได้ ผู้ป่วยมีภาวะการหายใจล้มเหลวซ้ำ แพทย์ set OR explore wound อีกครั้ง พบว่ามี Blood clot ใต้แผลจำนวนมาก   จึงใส่ ET tube on ventilator  ไว้ หลังจาก wean off ventilator ได้ ไม่สามารถ off ET tube ได้ เนื่องจาก cuff leak test –ve แพทย์จึง set OR  FOL และ off ET tube ได้สำเร็จ ในระหว่างอยู่โรงพยาบาลผู้ป่วยได้รับการดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพ จนสามารถจำหน่ายกลับบ้านได้ รวมระยะเวลาอยู่ในโรงพยาบาล 9 วัน

Downloads

Download data is not yet available.

References

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แนวทางการตรวจรักษาโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.nci.go.th/th/cpg/Cervical_Cancer4.pdf (วันที่สืบค้น : 24 กรกฎาคม 2562).

Thyroid cancer. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://www.nhs.uk/conditions/thyroid-cancer/ (วันที่สืบค้น : 2 สิงหาคม 2562).

Thyroid cancer. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Thyroid_cancer (วันที่สืบค้น : 25 กรกฏาคม 2562).

American Cancer Society. What Is Thyroid Cancer?. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://www.cancer.org/cancer/thyroid-cancer/about/what-is-thyroid-cancer.html (วันที่สืบค้น : 29 สิงหาคม 2562).

จันทิมาแทนบุญ. Pathology of the Endocrine system. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.med.nu.ac.th/pathology/405314/book/Endocrine51.pdf (วันที่สืบค้น : 5 มิถุนายน 2562).

Thyroid hormone. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://il.mahidol.ac.th/e-media/hormone/chapter4/thyroid_work.htm (วันที่สืบค้น : 11 มิถุนายน 2562).

โรงพยาบาลศิริราช.คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://www2.si.mahidol.ac.th/division/nursing/sins/index.php/13-manual. (วันที่สืบค้น : 23 มิถุนายน 2562).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

06/17/2022