การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง มีการติดเชื้อในเยื่อบุช่องท้อง และเปลี่ยนวิธีการล้างไตเป็นทางเส้นเลือด

ผู้แต่ง

  • ศรีรัตน์ กวินปณิธาน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลปากช่องนานา

คำสำคัญ:

การพยาบาล, โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย, ล้างไตทางช่องท้อง, การติดเชื้อในเยื่อบุช่องท้อง

บทคัดย่อ

ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 59 ปี ประวัติ End stage renal disease with Hypertension with DM On CAPD 1 ปี มาตรวจที่คลินิกไตเรื้อรังที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ด้วยปัญหาน้ำยาล้างไตทางหน้าท้องขุ่น 2 วัน ผลเพาะเชื้อจากน้ำยาล้างไตช่องท้อง (PDF) พบ Gram negative bacilli ผู้ป่วยมีภาวะติดเชื้อในช่องท้อง ศัลยแพทย์ทำการ Off สาย TK ดูแลบาดแผลที่หน้าท้อง ให้ยาปฏิชีวนะ และรับไว้ดูแลในหอผู้ป่วยอายุรกรรม 3 วัน มีแผนการรักษาเปลี่ยนวิธีการล้างไตเป็นทางเส้นเลือด (Hemodialysis) สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ทุกวันอังคาร และศุกร์ ระหว่างดูแลในหน่วยงานไตเทียม ให้การพยาบาลในการทำ Hemodialysis พยาบาลได้ให้คําปรึกษาผู้ป่วย เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ป่วยสําหรับการฟอกเลือด ช่วยแพทย์ในการแทงสาย Double lumen และให้การพยาบาลขณะฟอกเลือด หลังฟอกเลือด พบผู้ป่วยมีภาวะน้ำเกินได้รับการแก้ไขจนปลอดภัย จำหน่ายกลับบ้านได้ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ผลลัพธ์ปัจจุบันผู้ป่วยยังคงรับการรักษาโดยการฟอกเลือด 2 ครั้ง/สัปดาห์สม่ำเสมอ ช่วยเหลือตนเองได้ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนขณะรับการฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม และมีคุณภาพชีวิตทีดี

พยาบาลไตเทียมต้องอาศัยทักษะความรู้ความชํานาญอย่างสูงในการปฏิบัติการ มีการประเมินความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการฟอกเลือด การวางแผนการพยาบาลและเตรียมอุปกรณ์ในการฟอกเลือด มีการป้องกันภาวะแทรกซ้อนทีอาจเกิดขึ้นและแก้ไขอย่างทันท่วงที เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากการฟอกเลือด โดยการใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสุขภาพทั้งในระยะก่อนฟอกเลือด ขณะฟอกเลือด และหลังฟอกเลือด

Downloads

Download data is not yet available.

References

ธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัตน์. ความรู้เรื่องโรคไตสำหรับประชาชน. กรุงเทพฯ: เฮลธ์เวิร์ค จำกัด, 2556.

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย. คำแนะนำสำหรับการดูแลผู้ป่วย โรคไตเรื้อรังก่อนการบำบัดทดแทนไต พ.ศ. 2558. กรุงเทพฯ: ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด, 2558.

ประเจษฎ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์. Chronic Kidney disease.ใน บัญชา สถิระพจน์, อำนาจชัยประเสริฐ, เนาวนิตย์ นาทา, ประเจษฎ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์, อุปถัมภ์ ศุภสินธ์, พรรณบุปผา ชูวิเชียร. Essential Nephrology. (2nd). กรุงเทพฯ: นำอักษรการพิมพ์, 2557.

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย. Dialysis Review for Nurse 2017. กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพเวชสาร, 2560.

ศูนย์ข้อมูลโรงพยาบาลปากช่องนานา หน่วยงานไตเทียม. รายงานประจําปี 2562. นครราชสีมา :โรงพยาบาลปากช่องนานา, 2562.

ศูนย์ข้อมูลโรงพยาบาลปากช่องนานา หน่วยงานไตเทียม. รายงานประจําปี 2561. นครราชสีมา : โรงพยาบาลปากช่องนานา, 2561.

อรวมน ศรียุกตศุทธ. การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง.ใน ปราณี ทู้ไพเราะและคณะ บรรณาธิการ. การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2. กรุงเทพฯ: อันพีเพรส, 2554.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

03/25/2022