การพยาบาลผู้ป่วยปอดอักเสบมีการติดเชื้อในกระแสเลือด ร่วมกับภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน

ผู้แต่ง

  • พรปวีณ์ ถิรไชยนันท์ -

คำสำคัญ:

การพยาบาล, ปอดอักเสบ, การติดเชื้อในกระแสเลือด, ภาวะหายใจล้มเหลว

บทคัดย่อ

การติดเชื้อในกระแสเลือด เป็นภาวะที่การอักเสบแพร่กระจายทั่วร่างกายโดยมีสาเหตุจากการติดเชื้อหรือตัวกระตุ้นอื่นๆ ที่พบได้บ่อย คือการติดเชื้อในปอด ทำให้อัตราการเสียชีวิตสูง จากภาวะการหายใจล้มเหลว

             กรณีศึกษาผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 75 ปี เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ด้วยอาการไข้ หายใจเหนื่อยหอบ 1 วัน ก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยหอบมาก ระดับออกซิเจนในร่างกาย 90% ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ ให้การพยาบาล ป้องกันภาวะแทรกซ้อนของช็อค การเกิดภาวะไหลเวียนโลหิตบกพร่องจากเซลล์นำออกซิเจนไปสู่เซลล์ไม่เพียงพอและภาวะไตวาย ด้วยการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 5% D/N/2 1000 ml iv drip 100ml/hr คู่กับให้ยาเพิ่มความดันโลหิต Levophed ให้ยาปฏิชีวนะ Tazocin 4.5 gm iv drip ทุก 6 ชั่วโมง เพื่อลดการติดเชื้อแก้ไขภาวะความไม่สมดุลของเกลือแร่ หลังการดูแล 2 วัน ถอดท่อหายใจได้ เริ่มให้จิบน้ำ และรับประทานอาหารเหลวตามลำดับ ฟื้นฟูสมรรถภาพปอด สอนการไอขับเสมหะที่มีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยปลอดภัยจากการติดเชื้อในกระแสเลือด จำหน่ายกลับบ้านได้ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 รวมระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล 6 วัน

          การดูแลผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือด นับว่าเป็นความท้าทายของพยาบาลในการที่จะพัฒนาองค์ความรู้ และฝึกฝนทักษะในการพยาบาลขั้นสูงในการจัดการกับภาวะช็อกจากการติดเชื้อ ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายหลักคือ การดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัยจากภาวะช็อกโดยเร็วที่สุด ระบบการไหลเวียนโลหิตกลับคืนสู่สภาวะปกติดังเดิม ลดความรุนแรงจากความทุพลภาพที่อาจเกิดขึ้น และผู้ป่วยรอดพ้นจากภาวะวิกฤติต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

วรการ วิไลชนม์, ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล. Evidence based strateies in managing sepsis: new innovation. วารสารคลินิก, 2550, 273-274.

วรการ วิไลชนม์, สุรัตน์ ทองอยู่, ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล. Sepsis: Practical concept. ใน เอกรินทร์ ภูมิพิเชฐ, ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล, บรรณาธิการ. Critical care: Towards optimal perfection. กรุงเทพมหานคร: บ.บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด, 2552, 397-410.

ณัชชา แซ่เตียว และธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร. Severe sepsis. กรุงเทพมหานคร: ตรีเทพบุ๊ค โปรเลส, 2559.

ACCP/SCCM Consensus Conferece: Definition for sepsis and organ failure and guideline for the use of innovative therapies in sepsis. Chest, 1992, 101, 1644-55.

ศูนย์ข้อมูลโรงพยาบาลปากช่องนานา หน่วยงานอายุรกรรม. รายงานประจําปี 2561. นครราชสีมา : โรงพยาบาลปากช่องนานา, 2561.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

03/25/2022